TJOCKPANIK!

• SLI­PAR NER HÖF­TER­NA • TAR BANT­NING­SPIL­LER • KA­NYE VÄG­RAR HA SEX

Veckans NU! - - SIDAN 1 - Av: AN­JA KÄLLSTEDT FO­TO: ALL OVER PRESS, FAMEFLYNET

"HON HAR RE­DAN LAGT PÅ SIG 15 KI­LO"

Kim Kar­dashi­an vän­tar sitt and­ra barn, men har svårt att gläd­jas åt gra­vi­di­te­ten på grund av att hen­nes kropp för­änd­ras.

– Hon und­rar om hon nå­gon­sin kom­mer att se ut som förr igen, sä­ger en källa.

För ba­ra någ­ra vec­kor se­dan kom gläd­je­be­ske­det: ef­ter att ha för­sökt bli gra­vi­da un­der lång tid vän­tar Kim Kar­dashi­an, 34, och Ka­nye West, 38, änt­li­gen sitt and­ra barn – en poj­ke! Ba­bylyc­kan gru­sas dock för Kim som upp­ges va­ra väl­digt oro­lig över att gra­vi­di­te­ten även in­ne­bär att hon ökar i vikt.

"HON ÄR RÄDD"

När Kim vän­ta­de dot­tern North, idag 2, gick hon en­ligt upp­gift upp över 25 ki­lo. Stjär­nan har själv be­rät­tat att hon måd­de rik­tigt då­ligt på grund av vikt­upp­gång­en.

– Kim tyck­te att det var jät­tesvårt att gå ner i vikt ef­ter den förs­ta gra­vi­di­te­ten och den här gång­en kän­ner hon att vik­ten kom­mer att or­sa­ka än­nu stör­re pro­blem, sä­ger en in­si­der en­ligt saj­ten Ra­dar On­li­ne och fort­sät­ter:

– Hon tyc­ker att hen­nes höf­ter är bre­da­re än nå­gon­sin. Hon är rädd att de ska bli så enor­ma att de kom­mer att se myc­ket stör­re ut än ti­di­ga­re även när hon har gått ner i vikt igen.

KA­NYE VÄG­RAR HA SEX

En­ligt upp­gift har Kim re­dan lagt på sig 15 ki­lo och över­vä­ger att plasti­ko­pe­re­ra sig ef­ter gra­vi­di­te­ten för att be­hål­la sin timglas­fi­gur. En­ligt in­si­dern vill stjär­nan läg­ga sig un­der kni­ven och ” sli­pa ner si­na höf­ter”.

– Hon har pa­nik och und­rar om hon nå­gon­sin

kom­mer att se ut som förr igen, sä­ger käl­lan.

Som om Kim in­te måd­de då­ligt nog re­dan sägs Ka­nye ha tap­pat sex­lus­ten och stjär­nan tror att det be­ror på hur hon ser ut.

TAR BANT­NING­SPIL­LER

Re­a­li­ty­pro­fi­len gör nu allt som står i hen­nes makt för att hål­la vik­ten ne­re tills dess att be­bi­sen är född.

– Jag har en di­e­tist som ska hjäl­pa mig att äta häl­so­samt un­der gra­vi­di­te­ten. För­ra gång­en åt jag en munk var­je dag och det kom­mer jag in­te att gö­ra om, sä­ger hon i tid­ning­en Li­fe & Sty­le.

Häl­so­sam mat sägs dock in­te va­ra det en­da som Kim stop­par i sig för att und­vi­ka att öka i vikt. En­ligt upp­gift har bru­net­ten även setts fing­ra på bant­ning­spil­ler i af­fä­ren.

– Det kan va­ra far­ligt att ta så­da­na ta­blet­ter un­der en gra­vi­di­tet, sä­ger en ex­pert en­ligt saj­ten Daily Mail.

HAR RE­DAN GÅTT UPP 15 KI­LO!

NU

Mot slu­tet av året be­räk­nas Kim Kar­dashi­an bli mam­ma för and­ra gång­en. Istäl­let för att se fram emot att få en till be­bis sägs stjär­nan dock främst må då­ligt på grund av att hon ab­so­lut in­te vill bli tjock. En­ligt upp­gift är Kim rädd för att hon ald­rig mer kom­mer att se ut som hon gjor­de in­nan hon blev gra­vid. För­ra gång­en "Fa­mil­jen Kar­dashi­an"- stjär­nan var med barn gick hon en­ligt upp­gift upp över 25 ki­lo.

"DET KAN VA­RA FAR­LIGT"

"Kim tyck­te att det var jät­tesvårt att gå ner i vikt ef­ter den förs­ta gra­vi­di­te­ten", sä­ger en in­si­der. Här syns stjär­nan med dot­tern North. Kim sägs re­dan ha gått upp 15 ki­lo och tyc­ker att det mesta av vik­ten har lagt sig runt höf­ter­na. "Hon tyc­ker att hen­nes höf­ter är bre­da­re än nå­gon­sin", sä­ger in­si­dern. En­ligt upp­gift vill bru­net­ten sli­pa ner höf­ter­na för att få till­ba­ka sin figur.

Glas­säls­ka­ren Kim har nu sagt hej­då till al­la god­sa­ker. Hon gör allt hon kan för att hål­la ne­re vik­ten un­der gra­vi­di­te­ten. "HON MÅD­DE RIK­TIGT DÅ­LIGT"

"För­ra gång­en åt jag en munk var­je dag och det kom­mer jag in­te att gö­ra om", sä­ger stjär­nan.

Nå­got som får Kim att må än­nu säm­re över hur hon ser ut är att ma­ken Ka­nye West sägs väg­ra ha sex med hen­ne.

Re­a­li­ty­pro­fi­len tror att Ka­nye in­te vill lig­ga med hen­ne för att hon har gått upp i vikt.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.