"VI LÅT­SA­DES HA SEX ME­DAN HUGH HE­FNER RUNKADE"

Veckans NU! - - SIDAN 1 - AV: PAU­LI­NA Bånge FO­TO: ALL OVER Press

"HAN GAV OSS PIL­LER FÖR ATT FÅ OSS ATT SÄ­RA PÅ BE­NEN"

Hugh He­fners ex­flick­vän­ner Hol­ly Ma­di­son och Kend­ra Wil­king­son har av­slö­jat allt om det de­ka­den­ta li­vet i Play­boy- hu­set. Hugh upp­ges va­ra ra­san­de.

San­ning­en om vad som egent­li­gen på­går hos Hugh He­fner, 89, in­ne i Play­boy- hu­set har sla­git ner som en bomb i Hol­ly­wood. En ef­ter en har hans gam­la flick­vän­ner gått ut och be­rät­tat om si­na upp­le­vel­ser. Och det är inga vack­ra histo­ri­er de de­lar med sig av.

– Förs­ta gång­en jag var in­ne i Hug­hs sov­rum var ef­ter en blöt ute­kväll. Jag ha­de druc­kit mas­sa vod­ka och det var ab­so­lut inga käns­lor in­blan­da­de. Vi kyss­tes in­te ens, skri­ver Hol­ly Ma­di­son, 35, i sin nya bok ” Down the rab­bit ho­le”.

TU­RA­DES OM I SOVRUMMET

En­ligt den fö­re det­ta Play­boy- bun­nyn bru­ka­de Hugh bju­da in si­na unga ” flick­vän­ner” till sovrummet ef­ter att ha gett dem lug­nan­de me­del.

– Han gav oss pil­ler för att få oss att sä­ra på be­nen, skri­ver hon och fort­sät­ter:

– Vi tu­ra­des om att ha sex med ho­nom, men han av­slu­ta­de all­tid på egen hand. Vi bru­ka­de låt­sas ha sex med varand­ra me­dan han ona­ne­ra­de och rök­te gräs.

HUGH ÄR SÅ­RAD

Hol­ly bod­de hos Hugh i bör­jan av 2000- ta­let. Play­boy- grun­da­ren kal­la­de hen­ne för sin hu­vud­sak­li­ga flick­vän och har i ef­ter­hand sagt att hon var hans livs kär­lek. Han upp­ges nu va­ra myc­ket så­rad av ex­ets av­slö­jan­de bok. – Han ser det som ett stort svek. Om Hol­ly måd­de så då­ligt un­der de­ras för­hål­lan­de ha­de hon ba­ra kun­nat läm­na ho­nom, sä­ger en källa en­ligt saj­ten Hol­ly­wood Li­fe.

"DET VAR SOM ETT JOBB"

Men det är in­te ba­ra Hol­ly som har ta­lat ut. Även Kend­ra Wil­king­son, 30, har ti­di­ga­re av­slö­jat de­tal­jer om ti­den i Play­boy- hu­set. Bland an­nat har hon be­rät­tat att hon för­lo­ra­de oskul­den fram­för sju and­ra tje­jer i Hug­hs sov­rum.

– Jag var all­tid full el­ler hög när jag låg med ho­nom. Det var som ett jobb för mig. Jag njöt verk­li­gen in­te, har hon ock­så sagt.

Hugh He­fners ex­flick­vän­ner Hol­ly Ma­di­son och Kend­ra Wil­kin­son har gått ut och be­rät­tat om si­na upp­le­vel­ser från ti­den i Play­boy- hu­set. Och det är inga vack­ra histo­ri­er de har de­lat med sig av. ” Jag var all­tid full el­ler hög när jag låg med ho­nom”, har Kend­ra sagt.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.