HOL­LY­WOODS NYA SJU­KA PLASTIKTREND!

FÖ­RE- OCH EF­TER­BIL­DER!

Veckans NU! - - SIDAN 1 - Av: PAU­LI­NA BÅNGE FO­TO: ALL Over PRESS

Hej­då jät­te­tut­tar­na! Nu är det mi­ni­me­lo­ner som gäl­ler i Dröm­fa­bri­ken. Den nya tren­den går ut på att kän­dis­kvin­nor­na för­sto­rar brös­ten – men ba­ra litegrann.

En gång i ti­den var det svuls­ti­ga dd- ku­por som gäll­de när Hol­ly­wood­kvin­nor­na köp­te nya tut­tar hos plastik­dok­torn, men in­te läng­re. Nu­me­ra är det istäl­let pop­pis att upp­gra­de­ra si­na ku­por ba­ra en el­ler två stor­le­kar. En­ligt upp­gift har en hel drös stjär­nor ha­kat på den nya mo­des­ta bröstt­ren­den, som kal­las ” bra­si­li­ansk b- ku­pa”.

– Det blir allt mer ef­ter­frå­gat med sub­ti­la bröst­för­sto­ring­ar. Kän­di­sar­na vill ha ope­re­ra­de bröst som än­då ser na­tur­li­ga ut, sä­ger ki­rur­gen El­lie Le­vi­ne i tid­ning­en NW.

ING­ET EX­TREMT IN­GREPP

En­ligt upp­gift ska den nya sor­tens brösto­pe­ra­tion mins­ka ris­ken för kom­pli­ka­tio­ner ef­teråt.

– Det blir in­te ett li­ka ex­tremt in­grepp, sä­ger Dr Le­vi­ne.

Fle­ra ti­di­ga­re platt­bys­ta­de Hol­ly­wood­kvin­nor ska nu ha ha­kat på tren­den och fått en nå­got fyl­li­ga­re barm. Ef­ter upp­brot­tet från Or­lan­do Bloom 2013 ska Mi­ran­da Kerr, 32, till ex­em­pel ha un­nat sig en c- ku­pa.

– Hen­nes bröst är stör­re nu, men de ser fort­fa­ran­de na­tur­li­ga ut, sä­ger plastik­ki­rur­gen Laith Bar­nou­ti i NW.

MISS­LYC­KAD FÖR­STO­RING

And­ra som upp­ges ha gått upp en bh- stor­lek är Ales­sand­ra Am­bro­sio, 34, Ken­dall Jen­ner, 19, och Tay­lor Swift, 25. Den sist­nämn­da ska en­ligt Dr Bar­nou­ti ha lyc­kats mind­re bra.

– Ope­ra­tio­nen ver­kar in­te ha bli­vit sär­skilt lyc­kad. Man kan se im­plan­ta­tens skar­pa kan­ter, sä­ger han.

Även sång­ers­kan Ig­gy Aza­lea, 24, la sig un­der kni­ven ti­di­ga­re i år. Till skill­nad från många and­ra hym­lar hon in­te om det.

– Jag har ve­lat gö­ra det här he­la mitt liv. Jag äls­kar mi­na nya bröst så myc­ket, sä­ger hon.

"MAN KAN SE IM­PLAN­TA­TENS

KAN­TER"

De fyl­li­ga dd- ku­por­nas tid är för­bi. Nu är det ” la­gom” sto­ra bröst som gäl­ler i Hol­ly­wood. Fle­ra kän­da platt­bys­ta­de kvin­nor ver­kar ha ha­kat på tren­den att för­sto­ra si­na be­hag en stor­lek el­ler två. Mi­ran­da Kerr ska till ex­em­pel ha gjort det ef­ter skils­mäs­san från Or­lan­do Bloom.

EXTRA! EXTRA! EXTRA! EXTRA! EXTRA! EXTRA! EXTRA!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.