DÄR­FÖR SKIL­JER SIG BRAD & ANGE­LI­NA!

"DET VAR HANS BE­SLUT"

Veckans NU! - - SIDAN 1 - AV: PAU­LI­NA BÅNGE FO­TO: All OVER Press

Det har kna­kat i fo­gar­na ett tag och nu ver­kar det som att kär­leks­sa­gan mel­lan Ange­li­na Jo­lie, 40, och Brad Pitt, 51, fak­tiskt är över på rik­tigt – ba­ra ett år ef­ter det ro­man­tis­ka bröl­lo­pet. En­ligt upp­gift är det Brad som har av­slu­tat den ti­o­å­ri­ga re­la­tio­nen.

– De kom­mer att be­rät­ta ny­he­ten för res­ten av värl­den in­nan året är slut, sä­ger en källa i tid­ning­en In Touch.

VILT FES­TAN­DE

Pa­ret har en­ligt upp­gift haft det stru­ligt länge. Angie har stört sig på Brads evi­ga fes­tan­de och det he­la ska ha kul­mi­ne­rat när han ba­da­de na­ken med en okänd kvin­na, vil­ket Vec­kans NU! skrev om ti­di­ga­re i år. Men trots det ska det allt­så ha va­rit Brad som drog plug­gen ur äk­ten­ska­pet.

– Det var hans be­slut. Han har sagt till Angie att det är över. Han har mått då­ligt i re­la­tio­nen ett tag och or­kar in­te läng­re, sä­ger käl­lan.

Till slut ska det ha va­rit Angi­es kontrollerande si­da som fick ma­ken att få nog.

– Han sä­ger att hon har kon­trol­le­rat ho­nom se­dan förs­ta da­gen av de­ras för­hål­lan­de. I bör­jan gil­la­de han det, men nu har han kom­mit att av­sky den egen­ska­pen hos hen­ne. Han vill ha till­ba­ka mak­ten över sitt eget liv, sä­ger käl­lan.

HÅL­LER FA­SA­DEN UP­PE

En­ligt upp­gift kom­mer pa­ret dock att hål­la fa­sa­den up­pe i någ­ra må­na­der till, främst för att mark­nads­fö­ra den ge­men­sam­ma fil­men ” By the sea”.

– Fil­men be­ty­der allt för Angie. Hon har bö­nat och bett att Brad ska stan­na kvar tills den kom­mit ut. Han har mot­vil­ligt gått med på det, sä­ger käl­lan.

"DET VAR HANS BE­SLUT" De har va­rit Hol­ly­woods mest om­ta­la­de par i över tio år, men nu ver­kar kär­leks­sa­gan mel­lan Brad Pitt och Ange­li­na Jo­lie va­ra över för gott.

Ba­ra ett år ef­ter att pa­ret gif­te sig un­der en ro­man­tisk fa­mil­je­ce­re­mo­ni ska Brad ha be­stämt sig för att av­slu­ta äk­ten­ska­pet.

De har sex barn till­sam­mans: Maddox, 14, Pax, 11, Sa­ha­ra, 10, Shi­loh, 9, Knox, 7 och Vi­vi­en­ne, 7.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.