DA­VID BECK­HAM LÄM­NAR VICTO­RIA

BÖR­JAR OM I MI­A­MI

Veckans NU! - - NYHETER - AV: PAU­LI­NA BÅNGE FO­TO: ALL OVER PRESS

De har hål­lit ihop i näs­tan två de­cen­ni­er, men en­ligt upp­gift kna­kar det re­jält i fo­gar­na mel­lan Da­vid och Victo­ria Beck­ham.

– De­ras för­hål­lan­de är ba­ra en fa­sad, sä­ger en källa.

De gif­te sig på 90- ta­let och har se­dan dess hun­nit av­la fram fy­ra vack­ra barn. Me­dan många and­ra kän­dis­par har kri­sat och gjort slut har Da­vid Beck­ham, 40, och fru­gan Victo­ria, 41, hål­lit ihop trots ryk­ten om di­ver­se otro­hets­skan­da­ler och bråk. Men nu upp­ger käl­lor att Beck­ham- eran kan va­ra på väg mot sitt slut.

– De­ras för­hål­lan­de är ba­ra en fa­sad. De gör allt för varu­mär­ket Beck­ham men det är in­te håll­bart, sä­ger en källa en­ligt OK! Ma­ga­zi­ne.

ORO­AR SIG FÖR IMA­GEN

En­ligt upp­gift har pa­ret haft pro­blem i fle­ra år, men lyc­kats hål­la det mesta av dra­ma­ti­ken in­om fa­mil­jen.

– Om det in­te skul­le ha va­rit för de­ras image ha­de de gjort slut för fle­ra år se­dan, sä­ger käl­lan.

Nu ver­kar det som att stjär­nor­na snart in­te kom­mer att låt­sas va­ra en lyck­lig fa­milj läng­re. Da­vid ska näm­li­gen ha be­stämt sig för att läm­na Victo­ria och bar­nen i Eng­land och flyt­ta till Mi­a­mi i Flo­ri­da.

– Han ska bli de­lä­ga­re till ett fot­bollslag där, sä­ger käl­lan.

BÖR­JAN PÅ SLU­TET

Victo­ria å sin si­da stan­nar i Lon­don till­sam­mans med bar­nen Broo­klyn, 16, Ro­meo, 13, Cruz, 10, och Har­per, 4. Det här kan onek­li­gen va­ra bör­jan på slu­tet för ett av värl­dens mest kän­da par. Vi hål­ler tum­mar­na för att det lö­ser sig på nå­got sätt!

"DE HAR HAFT PRO­BLEM I FLE­RA ÅR" Ett av värl­dens mest kän­da par ver­kar va­ra på väg att gå isär. Da­vid och Victo­ria Beck­ham upp­ges va­ra nä­ra skils­mäs­sa.

Da­vid väl­jer bol­len fö­re fa­mil­jen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.