CHAR­LI­ZE THE­RON < 3 JA­KE GYL­LEN­HAAL

STRAX EF­TER UPP­BROT­TET FRÅN SE­AN PENN

Veckans NU! - - NYHETER - Av: PAU­LI­NA BÅNGE FO­TO: ALL Over PRESS

Hol­ly­wood har fått ett nytt hett kär­lekspar. Char­li­ze The­ron och Ja­ke Gyl­len­haal ska näm­li­gen ha lå­tit sin vän­skap växa till kär­lek.

Det var in­te sär­skilt länge se­dan hon dum­pa­de Se­an Penn, 55, ge­nom att helt so­ni­ka slu­ta sva­ra på hans te­le­fon­sam­tal och sms. Nu ver­kar Char­li­ze The­ron, 40, ha snärjt en an­nan känd Hol­ly­wood­hunk, näm­li­gen Ja­ke Gyl­len­haal, 34.

– De har va­rit vän­ner länge, men först nu har de bör­jat dej­ta. De har all­tid va­rit at­tra­he­ra­de av varand­ra, men taj­ming­en har va­rit fel. Tills nu, sä­ger en källa en­ligt OK! Ma­ga­zi­ne.

TYD­LIG KE­MI

En­ligt upp­gift vän­de sig Char­li­ze till Ja­ke för att få stöd ef­ter upp­brot­tet från Se­an. Men gans­ka snart in­såg de bå­da skå­di­sar­na att de kän­de mer än ba­ra vän­skap­li­ga käns­lor för varand­ra. Ny­li­gen sågs de på en ro­man­tisk dejt till­sam­mans i Los Ang­e­les.

– Ja­ke höll hen­ne i han­den och log. Han fick hen­ne att skrat­ta. Ke­min mel­lan dem var tyd­lig, sä­ger ett ögon­vitt­ne.

SE­AN PENNS MOT­SATS

Än så länge har pa­ret va­rit väl­digt hem­lig­hets­ful­la med sin re­la­tion, som en­ligt upp­gift fort­fa­ran­de är väl­digt ny.

– Det är en färsk ro­mans, men de har ro­ligt till­sam­mans och trivs i varand­ras säll­skap, sä­ger käl­lan.

Char­li­ze ska en­ligt upp­gift va­ra myc­ket nöjd över det fak­tum att Ja­ke är ex­et Se­ans ra­ka mot­sats.

– Se­an är som en tic­kan­de bomb me­dan Ja­ke är lugn, om­tänk­sam och snäll, sä­ger käl­lan och fort­sät­ter:

– Ja­ke tyc­ker om att Char­li­ze är stark, själv­stän­dig och rätt­fram. De är per­fek­ta för varand­ra.

"DET ÄR EN FÄRSK RO­MANS"

Nu upp­ges skå­de­spe­lers­kan näm­li­gen dej­ta Ja­ke Gyl­len­haal.

Det går un­dan i sväng­ar­na för Char­li­ze The­ron! Hon hann in­te va­ra sing­el i mer än någ­ra må­na­der ef­ter upp­brot­tet från fäst­man­nen Se­an Penn.

Char­li­ze och Ja­ke har va­rit vän­ner länge. ” De har all­tid va­rit at­tra­he­ra­de av varand­ra, men taj­ming­en har va­rit fel”, sä­ger en källa. Här syns de bå­da skå­di­sar­na till­sam­mans un­der en gala 2006.

Char­li­zes fö­re det­ta fäst­man Se­an Penn.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.