BRAD & ANGELINAS DOT­TER BY­TER KÖN!

"JAG VILL GÖ­RA SOM CAIT­LYN JEN­NER"

Veckans NU! - - MIX -

Det har länge sagts att Ange­li­na Jo­lie och Brad Pitts dot­ter Shi­loh in­te vill va­ra tjej. Nu av­slö­jas det att ni­o­å­ring­en me­nar allvar och vill ge­nom­gå ett köns­byte för att bli poj­ke.

Det är in­te all­tid lätt att ve­ta vem man är, och extra job­bigt kan det va­ra om man är barn till värl­dens mest kän­da skå­dis­par och jämt ham­nar i ramp­lju­set. Brad Pitt, 51, och Ange­li­na Jo­lie, 40, har sex barn, och de­ras förs­ta bi­o­lo­gis­ka, Shi­loh, 9, har i fle­ra år sagt sagt att hon in­te kän­ner sig be­kväm i sin kropp.

– Hon vill va­ra kil­le. Så vi var tvung­na att klip­pa av hen­ne hå­ret. Hon gil­lar att bä­ra pojk­klä­der och tror att hon är en av brö­der­na, be­rät­ta­de Angie 2010 i tid­ning­en Va­ni­ty Fair.

FÅTT PRO­FES­SIO­NELL HJÄLP

Nu sägs det att Brad och Ange­li­na har ta­git med Shi­loh för att träf­fa en spe­ci­a­list som hon får pra­ta med om sin köns­för­vir­ring. Även skå­dis­pa­ret har fått lät­ta på si­na hjär­tan an­gå­en­de dotterns käns­lor.

– Brad fick ve­ta att Shi­loh ha­de dra­gits åt att klä sig och be­te sig som en poj­ke även om hon ba­ra ha­de haft tje­jer som sys­kon. Det är ba­ra så hon är, sä­ger en ex­pert en­ligt saj­ten Ra­dar On­li­ne.

Ti­di­ga­re i år be­kräf­ta­de Brad att Shi­loh vill bli kal­lad John och ba­ra sva­rar på till­tal när nå­gon kall­lar hen­ne det, och ef­ter att ha träf­fat spe­ci­a­lis­ten har för­äld­rar­na lå­tit hen­ne klä sig pre­cis som hon vill.

– Shi­loh är väl­digt be­stämd och har in­si­ste­rat på

"VI VAR TVUNG­NA ATT KLIP­PA AV HEN­NE HÅ­RET" Shi­loh är ett av sex barn i fa­mil­jen Jo­lie- Pitt. Ovan syns Angie och Brad med Pax, 11, Maddox, 14, Vi­vi­en­ne, 7, Shi­loh, Knox, 7, och Za­ha­ra, 10.

En­ligt en källa har Shi­loh in­spi­re­rats av ” Fa­mil­jen Kar­dashi­an”- stjär­nan Cait­lyn Jen­ner, 65, som i år ge­nom­gick pro­ces­sen att gå från man till kvin­na.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.