BRANGELINA LE­TAR HUS I LON­DON!

Veckans NU! - - MIX -

ef­tersom Angie vill En­ligt upp­gift är Brad och Ange­li­na sug­na på att skaf­fa ett hem i Lon­don,

max­ite­gelar­be­ta mer med politik i EU. Och bygg­na­der­na de spa­nar in är inga blyg­sam­ma hus direkt.

– De har tit­tat på ett hus värt 300 mil­jo­ner kro­nor i West­mi­nis­ter, nä­ra Buc­king­ham Palace, sä­ger en källa en­ligt tid­ning­en Us We­ek­ly.

en lya i New Fa­mil­jen har även en vin­gård i Frank­ri­ke där de gif­te sig för­ra året, och Or­le­ans som de dock pla­ne­rar att säl­ja.

Brange­li­nas kåk i Frank­ri­ke.

"DE HAR BÖR­JAT VÄN­JA

SYS­KO­NEN VID VAD SOM KOM­MER HÄN­DA"

” Hon tror att hon är en av brö­der­na”, har Ange­li­na be­rät­tat re­dan för fem år se­dan om sin dot­ter. Här ser vi hen­ne, Pax och Maddox på film­pre­miär med pap­pa Brad.

” Brad fick ve­ta att Shi­loh ha­de dra­gits åt att klä sig och be­te sig som en poj­ke även om hon ba­ra ha­de haft tje­jer som sys­kon, det är ba­ra så hon är”, sä­ger käl­lan.

Brad och Ange­li­na stöt­tar Shi­loh till hund­ra pro­cent och gör allt för att hon ska va­ra så be­kväm som möj­ligt.

Tur att Shi­loh har så ac­cep­te­ran­de för­äld­rar. ” De vill att Shi­loh ska kän­na sig trygg och äls­kad”, sä­ger en källa.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.