RI­HAN­NA KÄR I KÄND RAP­PA­RE "DET ÄR VÄL­DIGT SE­RI­ÖST"

Veckans NU! - - RED CARPET - Av: PAU­LI­NA BÅNGE FO­TO: ALL OVER PRESS

Ri­han­na, 27, har en ny kär­lek! Rap­pa­ren Tra­vis Scott, 23, ska näm­li­gen ha snärjt sång­a­rens hjär­ta – och det re­jält. – Tra­vis och Ri­han­na dejtar of­fi­ci­ellt. Det är re­dan väl­digt se­ri­öst. Han är su­per­in­tres­se­rad av hen­ne och han är verk­li­gen hen­nes typ, sä­ger en källa en­ligt saj­ten E! On­li­ne.

HÅNGLADE PÅ EF­TER­FEST

På sisto­ne har Ri­han­na bland an­nat fun­nits i publi­ken när den nye pojk­vän­nen har upp­trätt och un­der New Yorks mo­de­vec­ka ny­li­gen fång­a­des stjär­nor­na på bild när de kyss­tes kär­leks­fullt på en ef­ter­fest.

– Det var tyd­ligt att de är ett par. De kun­de in­te sli­ta sig från varand­ra, sä­ger en källa som be­vitt

na­de hång­let.

"KOM­MER ATT HÅL­LA"

Ef­ter den lång­va­ri­ga re­la­tio­nen med Chris Brown, 26, som tog slut för gott 2013 har Ri­han­na dej­tat li­te fram och till­ba­ka men ut­an att hit­ta rätt. Där­för upp­ges bå­de hon och hen­nes kom­pi­sar va­ra myc­ket nöj­da med den nya kär­leks­re­la­tio­nen.

– Al­la hen­nes vän­ner tror att det kom­mer att hål­la, sä­ger käl­lan och fort­sät­ter:

– Ri­han­na gil­lar verk­li­gen Tra­vis och hop­pas att för­hål­lan­det kom­mer att ut­veck­las.

Som­mar­ro­man­sen ut­veck­la­des till nå­got mer. Ri­han­na är nu till­sam­mans med rap­pa­ren Tra­vis Scott – och Vec­kans NU! har bild­be­vi­sen.

"HON GIL­LAR VERK­LI­GEN

TRA­VIS" Tit­ta vad my­sigt Ri­han­na ver­kar ha det med rap­pa­ren Tra­vis Scott. En­ligt upp­gift är han hen­nes nya pojk­vän se­dan en kort tid till­ba­ka.

Ri­han­na har dej­tat en del de se­nas­te åren, men in­te hit­tat nå­got var­ak­tigt. För­rän nu. En­ligt upp­gift är sång­ers­kan över­ty­gad om att Tra­vis är rätt för hen­ne.

Ri­han­nas se­nas­te se­ri­ö­sa för­hål­lan­de var med Chris Brown.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.