RE­HAB FÖR MI­LEY!

EF­TER MAM­MANS LÖMS­KA PLAN

Veckans NU! - - RED CARPET - Av: PAU­LI­NA BÅNGE FO­TO: ALL Over PRESS

De se­nas­te åren har Mi­ley Cyrus, 22, gått från att va­ra en re­la­tivt lugn ton­å­ring till en ga­len par­typ­ris­se. Men nu har hen­nes de­ka­den­ta le­ver­ne med sprit och knark gått för långt. I al­la fall om man ska tro sång­ers­kans mam­ma.

– Tish är över­ty­gad om att Mi­leys bi­sar­ra upp­trä­dan­de, ag­gres­si­va at­tac­ker och de­pri­me­ra­de drag är en kon­se­kvens av att hon miss­bru­kar, sä­ger en källa i tid­ning­en Li­fe & Sty­le.

LÄ­KA­RE UPP­MA­NAR

Mi­ley själv, som är öp­pen med sitt an­vän­dan­de av al­ko­hol och ma­riju­a­na, tyc­ker dock att mam­mans oro är över­dri­ven. En­ligt upp­gift ser Mi­ley inga pro­blem med sitt fes­tan­de, trots att hen­nes lä­ka­re har upp­ma­nat hen­ne att sö­ka hjälp.

– Hon fes­tar vi­da­re som om ing­et hänt, sä­ger käl­lan.

BER EX­EN OM HJÄLP

Nu ska Tish ha kom­mit på ett sätt att få dot­tern att lyss­na. En­ligt upp­gift har hon näm­li­gen vänt sig till dotterns ex­pojk­vän­ner Li­am Hemsworth, 25, och Pa­trick Sch­war­ze­neg­ger, 22, för att få hjälp.

– Tish vet hur myc­ket Mi­ley äls­ka­de si­na ex, så nu har hon bett dem att ringa Mi­ley och över­ta­la hen­ne att läg­ga in sig själv på re­hab i 30 da­gar, sä­ger käl­lan.

Det är in­te lätt att va­ra mam­ma – spe­ci­ellt in­te när ens av­kom­ma är ett rik­tigt par­ty­djur. Nu har Tish Cyrus fått nog av dot­tern Mi­leys vil­da fes­tan­de.

Sång­ers­kan Mi­ley Cyrus gal­na livs­stil har gått för långt – i al­la fall om man ska tro stjär­nans mam­ma. ” Tish är över­ty­gad om att Mi­leys bi­sar­ra be­te­en­de är en kon­se­kvens av att hon miss­bru­kar”, sä­ger en källa.

"HON MISS­BRU­KAR AL­KO­HOL OCH DRO­GER"

Tish ska va­ra djupt oro­ad över dotterns häl­sa.

På Instagram har Mi­ley pub­li­ce­rat en rad bil­der som fått folk att hö­ja på ögon­bry­nen. Det hand­lar om vilt fes­tan­de…

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.