AND­RA STJÄR­NOR MED FERTILITETSPROBLEM

Veckans NU! - - UNDER LUPPEN -

När Khloé Kar­dashi­an, 31, ha­de gift sig med La­mar Odom, 35, 2009 vil­le de ge­nast skaf­fa barn till­sam­mans. Men det blev ing­en gra­vi­di­tet.

– Jag bör­ja­de för­sö­ka när jag var 26 år. Det var svårt för mig att för­stå var­för det in­te gick ef­tersom min mam­ma har sex barn och min sys­ter Kourt­ney ha­de så lätt att bli gra­vid. Men jag är fort­fa­ran­de ung och kän­ner ing­en stress, har hon sagt i ma­ga­si­net Red­book. Mo­del­len Chrissy Teigen, 29, be­rät­ta­de ny­li­gen att hon och ma­ken John Le­gend, 36, har för­sökt bil­da fa­milj i många år ut­an att lyc­kas.

– Folk frå­gar he­la ti­den när vi ska skaf­fa barn och om jag ska va­ra är­lig så har vi stött på pro­blem. Vi har ve­lat ha fa­milj i fem, sex år nu och det har va­rit en lång pro­cess, sä­ger hon i Us Ma­ga­zi­ne.

Stjär­nan har läng­tat ef­ter att bli gra­vid än­da se­dan 20- års­ål­dern, men hon har lå­tit kar­riä­ren få kom­ma fö­re barn.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.