EF­TER NIO MÅ­NA­DER MED "X- MEN"- SKÅ­DI­SEN ALI­CIA VI­KAN­DER SING­EL IGEN!

Veckans NU! - - MIX - AV: AN­JA KÄLLSTEDT FO­TO: ALL OVER PRESS, FAMEFLYNET

Vår svens­ka film­stjär­na Ali­cia Vi­kan­der är in­te ba­ra en ef­ter­trak­tad skå­dis i Hol­ly­wood – hon är även en rik­tig kill­mag­net. Och nu är hon till­ba­ka på sing­el­mark­na­den.

När Ali­cia Vi­kan­der, 27, träf­fa­de skå­di­sen Mi­chael Fass­ben­der, 38, un­der in­spel­ning­ar­na av fil­men ” The Light between oce­ans” i slu­tet av för­ra året sköt Amor pi­lar vilt om­kring sig. Du­on har synts ihop bå­de på stan och på rö­da mat­tan och ver­kat va­ra myc­ket för­äls­ka­de. Men ef­ter mind­re än ett år till­sam­mans har stjär­nor­na plöts­ligt gått skil­da vägar.

"HAN DRIC­KER HE­LA TI­DEN"

Re­dan i au­gusti ryk­ta­des för­hål­lan­det va­ra på upp­häll­ning­en på grund av Mi­chaels vil­da fes­tan­de.

– Ali­cia viss­te att Mi­chael tyc­ker om att ha kul, men hon ha­de ing­en aning om hur myc­ket, sa en källa i en­ligt tid­ning­en Star och fort­sat­te:

– Han dric­ker he­la ti­den, rö­ker och går från det ena par­tyt till det and­ra. Han sä­ger att det är hans sätt att ha ro­ligt, men Ali­cia blir uttrå­kad av det.

In­nan skå­de­spe­lers­kan träf­fa­de Mi­chael kopp­la­des hon ihop med den svens­ke hun­ken Alex­an­der Skars­gård. Und­rar vil­ken känd man hon kom­mer att fånga här­näst?

E X T R A ! E X T R A ! E X T R A ! E X T R A ! E X T R A ! E X T R A ! E X Snipp snapp snut, så var sa­gan om svens­ka Ali­cia Vi­kan­der och "X- men"- stjär­nan Mi­chael Fass­ben­der slut. "HON BLIR UTTRÅ­KAD"

Mi­chael är in­te Alicias förs­ta kän­dis­ro­mans. Hon har ti­di­ga­re kopp­lats ihop med Alex­an­der Skars­gård. Vem är näs­ta stjärn­hunk på tur?

Or­sa­ken till upp­brot­tet är i skri­van­de stund oklart, men re­dan i au­gusti ryk­ta­des det att för­hål­lan­det var då­ligt på grund av att Mi­chael fes­ta­de väl­digt myc­ket.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.