OR­LAN­DO LIG­GER MED HÄLF­TEN SÅ GAM­LA KEN­DALL!

HAN ÄR 38, HON ÄR 19…

Veckans NU! - - MIX - Av: BEL­LA HANS­SON FO­TO: ALL Over PRESS

Det he­la bör­ja­de på en film­vis­ning i Los Ang­e­les i ju­li. Då spot­ta­des en­ligt upp­gift skå­de­spe­la­ren Or­lan­do Bloom 38, kom­ma rik­tigt nä­ra in­på ” Fa­mil­jen Kar­dashi­an”- stjär­nan Ken­dall Jen­ner 19. Tid­ning­en The Sun skri­ver att stjärn­du­on sågs my­sa re­jält i bi­omörk­ret. Se­dan dess har det ud­da pa­ret fort­satt att ses un­der som­ma­ren, men för­sökt att hål­la det hem­ligt. Bland an­nat har de va­rit på sushire­stau­rang­en Bui Sus­hi i Ma­li­bu, för att se­dan åka bil i sol­ned­gång­en. Hur kväl­len slu­ta­de kan vi ba­ra spe­ku­le­ra i.

– Ål­ders­skill­na­den ver­kar in­te be­kom­ma dem ett dugg. Men det är för ti­digt att sä­ga om det här ens kom­mer att bli nå­got se­ri­öst, sä­ger en källa en­ligt saj­ten Daily Mail.

DEJ­TA­DE SE­LE­NA GO­MEZ

Men Ken­dall är in­te den förs­ta unga stjär­nan som har fal­lit för Or­lan­dos char­mi­ga ut­strål­ning. Han har näm­li­gen dej­tat Se­le­na Go­mez, 23, mo­del­len Lu­i­sa Mo­ra­es, 28, och vi ska in­te hel­ler glöm­ma svens­ka Lyk­ke Glom­men, 20, som ha­de en kort sommarfling med Or­lan­do för­ra året.

Ken­dall i sin tur har kopp­lats ihop med Ni­co­le Scher­zing­ers ex Lewis Ha­mil­ton samt One Direc­tio­nav­hop­pa­ren Zayn Ma­lik.

Skå­di­sen Or­lan­do Bloom är ex­pert på att haf­fa unga, vack­ra kvin­nor se­dan skils­mäs­san från Mi­ran­da Kerr för två år se­dan. Nu sägs han ha fal­lit för den be­tyd­ligt yng­re Ken­dall Jen­ner!

E X T R A ! E X T R A ! E X T R A ! E X T R A ! E X T R A ! E X T R A ! E X

"ÅL­DERS­SKILL­NA­DEN

VER­KAR IN­TE BE­KOM­MA DEM"

Or­lan­do Bloom har en­ligt upp­gift lyc­kats snär­ja ” Fa­mil­jen Kar­dashi­an”- stjär­nan Ken­dall Jen­ner. Han är dub­belt så gam­mal som hon, men det ver­kar in­te spe­la nå­gon roll.

Or­lan­dos ex­fru Mi­ran­da Kerr, 32.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.