D y ra brön!

Veckans NU! - - NYHETER - Av: PAU­LI­NA BÅNGE FO­TO: ALL OVER PRESS

Gis­sa hur myc­ket peng­ar Hal­le Ber­ry läg­ger på si­na bröst? Sva­ret har du på si­dan 46!

Skå­de­spe­lers­kan Hal­le Ber­ry läg­ger in­te si­na peng­ar i madras­sen ut­an på hyl­lan. En­ligt upp­gift spen­de­rar stjär­nan enor­ma sum­mor peng­ar på si­na tut­tar var­je år.

Hon har ald­rig gjort en brösto­pe­ra­tion, men läg­ger re­gel­bun­det en mind­re för­mö­gen­het på att hål­la sitt de­kol­le­tage i topp­trim. Hal­le Ber­ry, 49, upp­ges punga ut med näs­tan en mil­jon kro­nor om året på be­hand­ling­ar som ska få hen­nes kvinn­li­ga be­hag att kom­ma till sin ful­la rätt.

– Hon läg­ger minst 85 000 kro­nor i må­na­den ba­ra på brös­ten – och det lö­nar sig, sä­ger en källa en­ligt saj­ten Ra­dar On­li­ne.

BE­HAND­LING­AR & TRÄ­NING

En­ligt upp­gift går stjär­nans peng­ar till re­gel­bund­na la­ser­be­hand­ling­ar samt krä­mer som ver­kar upp­stra­man­de och ex­fo­li­e­ran­de på hu­den. Dess­utom äg­nar hon myc­ket tid åt att gö­ra arm­häv­ning­ar och and­ra öv­ning­ar som hål­ler brös­ten i trim.

– Hon har ald­rig ope­re­rat sig ut­an är helt na­tur­lig. Men hon har job­bat hårt för att se ut som hon gör, sä­ger käl­lan.

STOLT ÖVER SIG SJÄLV

Hal­le, som är två­barns­mam­ma, har en kropp som många är av­und­sju­ka på. En­ligt upp­gift vill hon vi­sa för and­ra kvin­nor att de in­te be­hö­ver ope­re­ra sig för att va­ra vack­ra.

– Hon ser fan­tas­tisk ut och är stolt över att hon har lyc­kats få sitt ut­se­en­de ut­an att läg­ga sig un­der kni­ven, sä­ger käl­lan.

"HON HAR JOB­BAT HÅRT" Hal­le Ber­ry an­ses va­ra en av de vack­ras­te kvin­nor­na i värl­den. Nu av­slö­jas det att hon läg­ger ner en hel del cash på en viss kropps­del: tut­tar­na! ” Hon spen­de­rar minst 85 000 kro­nor i må­na­den ba­ra på brös­ten”, sä­ger en in­si­der.

Hal­le fick he­la värl­den att dreg­la och tap­pa an­dan när hon spe­la­de Bond­brud i fil­men ” Die anot­her day” 2002.

Hal­le har två barn – dot­tern Nah­la, 7, och so­nen Ma­ceo, 2 ( ovan). ” Hon ser fan­tas­tisk ut”, sä­ger en källa.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.