” Fö r fet fö r film”

HÅ­NET MOT JO­NAH HILL:

Veckans NU! - - NYHETER -

Jo­nah Hill har gått upp i vikt och det sägs att han för­lo­rar jobb på grund av det.

För ba­ra någ­ra år se­dan var Jo­nah Hill häl­so­sam. Idag upp­ges stjär­nan ha pro­blem att få jobb på grund av sin över­vikt.

Skå­de­spe­la­ren Jo­nah Hill, 31, har pend­lat upp och ner i vikt se­dan han slog ige­nom med fil­men ” Su­per­su­gen” 2007. Nu är han stör­re än nå­gon­sin, vil­ket en­ligt upp­gift har satt käp­par i hju­let för hans film­kar­riär.

– Ing­en i Hol­ly­wood vill an­stäl­la en skå­de­spe­la­re som är för tjock för att få plats i en flyg­plans­stol. Jo­nah mås­te gå ner i vikt, sä­ger en källa i tid­ning­en Na­tio­nal Enqui­rer.

"HAN KAN DÖ"

In­te nog med att kar­riä­ren blir li­dan­de av Jo­na­hs evi­ga vikt­pend­lan­de. Stjär­nans vän­ner ska dess­utom va­ra väl­digt oro­li­ga för hans häl­sa.

– Han väger minst 140 ki­lo. Han kan dö om han in­te går ner i vikt, sä­ger en källa en­ligt OK! Ma­ga­zi­ne.

GICK NER I VIKT

För någ­ra år se­dan gick Jo­nah en­ligt upp­gift ner över 20 ki­lo in­för in­spel­ning­ar­na av fil­men ” The Wolf of Wall stre­et”.

– Då trä­na­de han re­gel­bun­det på gym och höll sig i form. Nu blir han and­fådd av en van­lig pro­me­nad, sä­ger käl­lan.

Men en­ligt upp­gift ver­kar stjär­nan trots allt in­te sär­skilt in­tres­se­rad av att åter­upp­ta si­na go­da va­nor.

– Han kom­mer in­te att för­änd­ra sin livs­stil, sä­ger käl­lan.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.