Bul­lock s kil­le kas­ta­de bajs!

ÅH NEJ, IN­TE IGEN!

Veckans NU! - - NYHETER - AV: BEL­LA HANS­SON FO­TO: ALL OVER PRESS

Nu av­slö­jas helt sju­ka hem - lig­he­ter om Sand­ra Bul­locks nye hunk­pojk­vän Bry­an Ran­dall. Äc­kel­var­ning!

Sand­ra Bul­lock är nykär i sin fo­to­graf­pojk­vän Bry­an Ran­dall, men nu upp­da­gas hans minst sagt mör­ka för­flut­na…

Det är in­te lätt att hit­ta en part­ner att de­la li­vet med, frå­ga ba­ra skå­de­spe­lers­kan Sand­ra Bul­lock, 51. Hon skil­de sig från Jes­se Ja­mes 2011 ef­ter att han be­dra­git hen­ne en läng­re tid.

– Jag har va­rit på bot­ten med ett brus­tet hjär­ta. Jag för­stod in­te hur jag skul­le kun­na stäl­la mig upp, men jag gjor­de det, har Sand­ra be­rät­tat om det kros­sa­de för­hål­lan­det.

Se­dan dess har stjär­nan va­rit sing­el – tills nu då hon änt­li­gen har hit­tat kär­le­ken i Bry­an Ran­dall, 49. Men allt är in­te per­fekt när det kom­mer till den hun­ki­ge fo­to­gra­fen.

FIL­MA­DE MAN­NEN

Nya rap­por­ter be­rät­tar att Bry­an åk­te dit för att ha sme­tat bajs på sin gran­nes dörr ef­ter att den­ne in­te ploc­kat upp ef­ter sin hund ( ja, du läs­te rätt!) 2012. En­ligt dom­stols­do­ku­ment blev Bry­an arg när han såg att gran­nen in­te tog hand om sin vov­ves av­fö­ring, så han bör­ja­de skri­ka och fil­ma man­nen.

– Jag blev rädd, så jag tog med hun­den upp i lä­gen­he­ten. När jag skul­le gå ner igen och ta hand om det hör­de jag ett jäv­la liv. Min flick­vän ha­de pre­cis kom­mit hem och sa att det var bajs sme­tat över he­la dör­ren, sä­ger gran­nen John Sta­cer som po­li­san­mäl­de hän­del­sen. En­ligt Sta­cer ska Bry­an då bör­jat ho­ta ho­nom med att vär­re sa­ker skul­le hän­da de kom­man­de da­gar­na.

– Jag är rädd för vad han ska hit­ta på här­näst, sa gran­nen då.

IN­TE FÖRS­TA GÅNG­EN

Gran­nen John fick ef­ter baj­s­at­tac­ken ige­nom ett till­fäl­ligt be­söks­för­bud för Bry­an som en­ligt ho­nom ” ha­de va­pen och ha­de ett obe­räk­ne­ligt tem­pe­ra­ment”. Och det här var en­ligt käl­lor in­te förs­ta gång­en som Bry­an rå­kat i klam­me­ri med rätt­vi­san. Saj­ten Ra­dar On­li­ne av­slö­jar att Bry­an åkt fast för ratt­fyl­le­ri i slu­tet på 80- ta­let, och ef­ter det ska han ha sut­tit i fäng­el­se ett kor­ta­re tag, bland an­nat på grund av att han kört med ogil­tigt kör­kort och in­te dykt upp i rät­ten då han skul­le.

Vi hop­pas att Bry­an lagt sin stru­li­ga si­da bakom sig nu!

E X T R A ! E X T R A ! E X T R A ! E X T R A ! E X T R A ! E X T R A ! E X "JAG ÄR RÄDD FÖR VAD HAN SKA HIT­TA

PÅ HÄR­NÄST" Det ver­kar som om skå­di­sen Sand­ra Bul­lock har en viss typ. Ef­ter att ha ska­kat av sig strul­pel­len Jes­se Ja­mes för ett par år se­dan har hon rå­kat på än­nu en bråk­sta­ke – Bry­an Ran­dall.

Jes­se var otro­gen mot Sand­ra och de skil­de sig 2011. Kanske trod­de hon att Bry­an var en äng­el, men nu av­slö­jas en hel del skan­da­ler om ho­nom.

Bry­an har en­ligt upp­gift väl­digt hett tem­pe­ra­ment och rå­ka­de i klam­me­ri med rätt­vi­san för någ­ra år se­dan…

In­te hel­ler Sand­ras ex Jes­se Ja­mes, 46, var nå­gon svär­mors­dröm.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.