Det var kul så länge det va­ra­de

Veckans NU! - - NYHETER - AV: AN­JA KÄLLSTEDT FO­TO: ALL OVER PRESS, FAMEFLYNET

Det ver­kar som om Ky­lie Jen­ner och rap­pa­ren Ty­gas för­hål­lan­de visst in­te är så lyck­ligt som man kun­de tro.

Ef­ter att Ky­lie Jen­ner fyll­de 18 år gick hon och pojk­vän­nen Ty­ga, 25, ut of­fent­ligt med att de är ett par. Du­on har va­rit som fast­klist­ra­de vid varand­ra se­dan dess och tycks säl­lan läm­na varand­ras si­da. Som Vec­kans NU! rap­por­te­ra­de i för­ra num­ret sägs Ty­ga till och med ha satt en för­lov­nings­ring på Ky­li­es vänst­ra ring­fing­er. Men istäl­let för att va­ra gla­da och lyck­li­ga sägs pa­ret nu brå­ka kon­stant.

– De har tjafsat non- stop på sisto­ne. Det har gått så långt att det är näs­tan ir­ri­te­ran­de att va­ra i när­he­ten av dem ef­tersom de ska­par en så job­big stäm­ning, sä­ger en källa en­ligt saj­ten Ra­dar On­li­ne.

VILL IN­TE HA HANS RÅD

En­ligt upp­gift är det Ky­li­es sto­ra kar­riär­fram­gång­ar som ska­par slit­ning­ar i för­hål­lan­det. Se­dan re­a­li­ty­pro­fi­len blev myn­dig har hon bland an­nat med­ver­kat i ut­ma­nan­de plåt­ning­ar och ny­li­gen lan­se­ra­de hon en sajt och en app.

– Ky­lie har sagt till sin fa­milj att Ty­ga in­te gil­lar hen­nes kar­riär­ut­veck­ling för att han tyc­ker att hon ex­po­ne­rar sig själv för myc­ket, sä­ger käl­lan och fort­sät­ter:

– Han vill att hon ska sak­ta ner på tem­pot och nju­ta av li­vet ut­an att job­ba var­je dag. Men Ky­lie vill in­te ha Ty­gas råd när det kom­mer till kar­riä­ren och sä­ger till ho­nom att han ska oroa sig över sitt eget jobb istäl­let och slu­ta läg­ga sig i vad hon gör.

SLU­TET ÄR NÄ­RA

Nu sä­ger käl­lor att stjär­nor­nas re­la­tion kna­kar or­dent­ligt i fo­gar­na.

– Om det fort­sät­ter så­här mel­lan Ky­lie och Ty­ga kom­mer för­hål­lan­det att ta slut snabbt, sä­ger käl­lan.

Ny­li­gen ryk­ta­des det att "Fa­mil­jen Kar­dashi­an"- stjär­nan Ky­lie Jen­ner och rap­pa­ren Ty­ga ha­de för­lo­vat sig och allt bor­de va­ra frid och fröjd – men käns­lor­na sväng­er som be­kant snabbt i Hol­ly­wood.

För ba­ra någ­ra vec­kor se­dan ryk­ta­des pa­ret ha för­lo­vat sig, men nu ver­kar kär­lek­slyc­kan ha vänt.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.