Nå­gon som dock sägs va­ra rik­tigt fer­til fort­fa­ran­de är 59- åri­ge film­le­gen­da­ren Mel Gib­son som har gjort flick­vän­nen Ro­salind Ross på smäl­len. Det här blir Mels ni­on­de unge!

Veckans NU! - - NYHETER - Av: BEL­LA HANS­SON FO­TO: ALL OVER PRESS

Gra­vid el­ler ej, vi hop­pas att du blir rik­tigt un­der­hål­len av det­ta smas­ki­ga num­mer av Vec­kans NU!

Han när­mar sig 60, men att bli pap­pa igen är ing­et kons­tigt, tyc­ker Mel Gib­son. Skå­di­sens nya tjej sägs näm­li­gen bä­ra hans barn!

Iju­ni blev skå­di­sen Mel Gib­son, 59, till­sam­mans med den 35 år yng­re Ro­salind ” Ro­sey” Ross. Ål­dern är tyd­li­gen ing­et hin­der för Mel och Ro­salind, som nu pla­ne­rar att ut­ö­ka fa­mil­jen. Det sägs näm­li­gen att Ro­sey är gra­vid med Mels be­bis!

– Ro­sey slu­ta­de dric­ka helt för un­ge­fär en må­nad se­dan, sä­ger en källa en­ligt tid­ning­en New Idea och fort­sät­ter:

– Hon vill in­te er­kän­na att hon är gra­vid, men hon för­ne­kar det in­te hel­ler.

VILL HA FLER BARN

Mel var gift med Ro­byn Gib­son, idag 53, mel­lan 1980 och 2006, då de be­gär­de skils­mäs­sa som gick ige­nom 2011. Un­der sitt äk­ten­skap hann Mel och Ro­byn få åt­ta barn: Han­nah, 34, tvil­ling­ar­na Ed­ward och Christi­an, 32, Wil­li­am, 30, Lou­is, 27, Mi­lo, 25 och Tho­mas, 16. Mel har även dot­tern Lu­cia, 6, med Ok­sa­na Gri­go­ri­e­va, idag 45, som han var till­sam­mans med mel­lan 2009 och 2010. Om vi räk­nat rätt blir det kom­man­de lil­la kär­leks­bar­net stjär­nans ni­on­de!

– Ro­salind har all­tid sagt att hon vill va­ra en ung mam­ma med tre el­ler fy­ra barn, sä­ger käl­lan.

"RO­SALIND VILL VA­RA EN UNG MAM­MA" Skå­de­spe­la­ren Mel Gib­son läng­tar åter­i­gen ef­ter att få hö­ra lju­det av små barn­föt­ter. Det sägs att stjär­nans unga flick­vän Ro­salind Ross har en bul­le i ug­nen!

Mel var gift med skå­di­sen Ro­byn Gib­son i 26 år och de fick sju barn till­sam­mans.

Skå­di­sen hann ock­så få dot­tern Lu­cia med mo­del­len Ok­sa­na Gri­go­ri­e­va un­der de­ras ett år långa för­hål­lan­de.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.