Om vi bör­jar med det knäp­pas­te: Värl­dens bäst be­tal­da dj tilli­ka Tay­lor Swifts pojk­vän Cal­vin Har­ris gick ny­li­gen och fick det skönt på ett mas­sa­ge­stäl­le med ” hap­py en­dings”. Say no mo­re.

DJ: N FICK SITT LYCK­LI­GA SLUT

Veckans NU! - - NYHETER - AV: BEL­LA HANS­SON FO­TO: ALL OVER PRESS

Vi har al­la oli­ka sätt att slapp­na av på. Tay­lor Swifts pojk­vän Cal­vin Har­ris går på mas­sage, till ex­em­pel…

Ilå­ten ” White hor­se” sjung­er 25- åri­ga Tay­lor Swift: ” I had so ma­ny dreams about you and me, hap­py en­dings, now I know”. Och apro­på hap­py en­dings gick hen­nes pojk­vän Cal­vin Har­ris, 31, ny­li­gen på thai­mas­sage i Los Ang­e­les. Det är väl ing­et kons­tigt, kanske du tän­ker. Men mas­sa­ge­stäl­let som dj: n be­sök­te har en­ligt saj­ten Yelp ” de bäs­ta hap­py en­dings i he­la Hol­ly­wood”. Med det ut­tryc­ket me­nas allt­så att mas­sö­sen av­slu­tar mas­sa­gen med ett hand­jobb på kun­den om han så öns­kar.

SÅG NÖJD UT

Cal­vin av­slö­ja­des när han kom ut från mas­sa­gesa­long­en In Thai Spa och fång­a­des på bild. En­ligt upp­gift var dj: n där i två tim­mar och när han var klar såg han myc­ket till­freds­ställd ut, en­ligt ett ögon­vitt­ne.

Vad and­ra som be­sökt lo­ka­len tyc­ker går att lä­sa på nä­tet.

– Mas­sö­sen gav min rum­pa myc­ket upp­märk­sam­het men tog in­te på mi­na ku­lor, skri­ver en an­vän­da­re som gav stäl­let fem stjär­nor för mas­sa­gen.

– Hon var in­te slam­pigt klädd, vil­ket var nå­got jag ha­de öns­kat, skri­ver en an­nan.

Vad Tay­lor tyc­ker om Cal­vins lil­la ut­flykt är oklart, men vi kan an­ta att hon in­te är li­ka nöjd som Cal­vin.

Dj: n Cal­vin Har­ris gil­lar att nju­ta. Där­för gick han på mas­sage ny­li­gen, men det var in­te vil­ket mas­sa­ge­stäl­le som helst.

"HON GAV MIN RUM­PA MYC­KET UPP­MÄRK­SAM­HET" Und­rar vad flick­vän­nen Tay­lor Swift tyc­ker om sin älsk­lings mas­sa­ge­be­sök…

Skönt att lät­ta på tryc­ket! En­ligt upp­gift var sa­long­en som Cal­vin be­sök­te en så­dan som av­slu­tar si­na be­hand­ling­ar med en ” hap­py en­ding”. Och visst ser stjär­nan nöjd ut?

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.