Ty­ra Banks be­rät­tar öp­pen­hjär­tigt om hur hon och pojk­vän­nen Erik As­la har för­sökt i fle­ra år men in­te kan bli gra­vi­da.

"DET ÄR SVÅRT"

Veckans NU! - - NYHETER - AV: PAU­LI­NA BÅNGE FO­TO: ALL OVER PRESS

Ty­ra Banks, 41, le­ver en­ligt många ett rik­tigt dröm­liv. Hon är vd, ent­re­pre­nör och fö­re det­ta su­per­mo­dell. Men själv sak­nar hon en vik­tig pus­sel­bit för att bli helt lyck­lig.

– Det en­da jag in­te var glad över när jag fyll­de 40 var att jag in­te har barn. Jag kän­de lik­som, fan, kloc­kan tic­kar! sä­ger hon i tid­ning­en Pe­op­le.

HAR GE­NOM­GÅTT BE­HAND­LING­AR

Se­dan två år till­ba­ka är Ty­ra till­sam­mans med den nors­ke fo­to­gra­fen Erik As­la, 50. En­ligt Ty­ra själv har de ge­nom­gått fle­ra prov­rörs­be­frukt­ning­ar i hopp om att få ett barn.

– Jag har haft någ­ra job­bi­ga stun­der med det, många trau­ma­tis­ka ögonblick. Det är svårt när man blir äld­re. Det är in­te nå­got som ba­ra kan hän­da, sä­ger stjär­nan.

Ty­ra be­rät­tar vi­da­re att hon har ve­lat ha fa­milj länge, men skju­tit upp det på grund av kar­riä­ren.

– Från att jag var 24 år bru­ka­de jag var­je år sä­ga att ” jag kom­mer att ha barn in­om tre år”. Jag sa det om och om igen. Men ef­tersom mitt fö­re­tag in­ne­bär myc­ket ent­re­pre­nör­skap mås­te jag gö­ra allt. Jag för­sök­te hit­ta ti­den men det hän­de in­te, sä­ger hon.

HÅL­LER HOP­PET UP­PE

Men trots allt ver­kar den fö­re det­ta mo­del­len va­ra po­si­tiv in­för fram­ti­den.

– Jag hop­pas att jag får ung­ar. Jag vill in­te ha ba­ra ett barn, ut­an en hel kull! Och jag vill va­ra den ty­pen av mam­ma där mitt barn kan kom­ma till mig i al­la lä­gen.

Vi hål­ler tum­mar­na!

In­te ens su­per­stjär­nor som Ty­ra Banks får allt de vill ha. Den fö­re det­ta su­per­mo­del­len har käm­pat i fle­ra år för att bli gra­vid – och hit­tills har kam­pen va­rit förgäves.

"KAM­PEN HAR VA­RIT FÖRGÄVES"

Ut­åt sett ver­kar den fö­re det­ta su­per­mo­del­len Ty­ra Banks kanske ha allt: kän­dis­skap, peng­ar och lyc­ka. Men un­der ytan döl­jer stjär­nan en djup smär­ta.

Ny­li­gen be­rät­ta­de Ty­ra att hon och kär­le­ken Erik As­la länge har för­sökt skaf­fa barn, men det har in­te gått.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.