STUP­FUL­LA POSH KIS­SA­DE PÅ SIG!

VICTO­RIA BECK­HAMS TRA­GIS­KA KOL­LAPS

Veckans NU! - - RED CARPET - AV: ANJA KÄLLSTEDT FO­TO: IBL- AOP, BULLS

En skil­mäs­sa är en­ligt upp­gift på gång mel­lan Da­vid och Victo­ria Beck­ham och Vic­kan sägs må rik­tigt då­ligt. På en fest ny­li­gen kol­lap­sa­de stjär­nan.

Den se­nas­te ti­den har en­vi­sa ryk­ten sur­rat om att Victo­ria Beck­ham, 41, och ma­ken Da­vid, 40, är på väg att gå skil­da vägar. Stjär­nor­na har va­rit ett par i 18 år och ge­nom­gått många kri­ser, men stått star­ka ge­nom al­la gräl och Da­vids upp­re­pa­de otro­hets­af­fä­rer. Nu sägs Vic­kan dock ha fått nog.

FLE­RA STO­RA BRÅK

Spiken i kis­tan för äk­ten­ska­pet ska ha va­rit Da­vids be­slut att flyt­ta till Mi­a­mi för att star­ta ett fot­bollslag där. – De har haft fle­ra sto­ra bråk på sisto­ne. De skri­ker på varand­ra dag­li­gen, sä­ger en käl­la i tid­ning­en Clo­ser.

En­ligt upp­gift har den kom­man­de se­pa­ra­tio­nen gjort att Victo­ria nu är rik­tigt un­der isen.

– De har in­te va­rit lyck­li­ga med varand­ra på ett bra tag. Victo­ria är mag­ra­re än på länge, och det skvall­rar om att hon går ige­nom en tuff pe­ri­od. Hen­nes vikt föl­jer all­tid hen­nes sin­nes­stäm­ning, sä­ger käl­lan.

DRACK STO­RA MÄNG­DER AL­KO­HOL

Trots att Posh mår då­ligt sägs hon för­sö­ka upp­rätt­hål­la en fläck­fri fa­sad ut­åt. Men när stjär­nan var på fest ny­li­gen hän­de det som in­te fick hän­da. Victo­ria ska ha druc­kit sto­ra mäng­der al­ko­hol och en­ligt upp­gift kis­sa­de hon på sig. När hon läm­na­de fes­ten ha­de hon svårt att gå rakt och fick ta stöd ge­nom att hål­la hårt i Da­vids arm. Pa­pa­raz­zi­fo­to­gra­fer fång­a­de pa­ret på bild och mel­lan Vickans ben syn­tes en stor och mörk fläck.

VICTO­RIA LJU­GER

Posh har i ef­ter­hand för­sökt slä­ta över hän­del­sen ge­nom att på­stå att hon ha­de spillt.

– En drink lan­da­de väl­digt otur­ligt i Victo­ri­as knä när hon satt ner, sä­ger stjär­nans re­pre­sen­tant. Käl­lor häv­dar dock att Victo­ria lju­ger. – Hon var blöt bå­de fram och bak. Så blir det in­te av att spil­la ut ett glas, kom­men­te­rar en per­son på saj­ten Daily Mail.

Vic­kan har själv lagt upp bil­der på Instagram från par­tyt där hon ses dric­ka al­ko­hol. "HON VAR BLÖT BÅ­DE FRAM OCH BAK"

Stjär­nan ska länge ha för­sökt upp­rätt­hål­la fa­sa­den av ett lyck­ligt äk­ten­skap ut­åt, men på fes­ten ra­sa­de allt.

Den här bil­den är yt­ter­li­ga­re ett tec­ken på att Vic­kan fick en hel del in­nan­för väs­ten på par­tyt. Så­här är vi in­te va­na att se hen­ne.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.