KRIS­TEN STE­WARTS NYA HJÄR­TESORG

DUM­PAD AV FLICK­VÄN­NEN

Veckans NU! - - BILDEXTRA! - Av: PAU­LI­NA BÅNGE FO­TO: IBL- AOP

Det går un­dan i sväng­ar­na i Hol­ly­woods re­la­tions­ka­ru­sell. Ny­li­gen ryk­ta­des det att Kris­ten Ste­wart ha­de gift sig med flick­vän­nen Ali­cia Car­gi­le. Nu har pa­ret istäl­let gjort slut.

Det bör­ja­de som en ro­man­tisk kär­leks­sa­ga, när skå­de­spe­lers­kan Kris­ten Ste­wart, 25, föll för sin kom­pis tilli­ka as­si­stent Ali­cia Car­gi­le i slu­tet av för­ra året. I som­ras vi­sa­de tje­jer­na sin kär­lek öp­pet och då be­kräf­ta­de även Kris­tens mam­ma för­hål­lan­det i pres­sen. För ba­ra någ­ra vec­kor se­dan gick ryk­ten om att tje­jer­na ha­de väx­lat ring­ar i smyg. Men nu ver­kar kär­le­ken ha ta­git slut.

– De har av­slu­tat re­la­tio­nen, sä­ger en käl­la en­ligt saj­ten Ra­dar On­li­ne.

JOB­BAR FÖR MYC­KET

En­ligt upp­gift är det Kris­tens hek­tis­ka ar­bets­sche­ma som är bo­ven i dra­mat.

– Hon är så upp­ta­gen just nu att hon in­te har tid att va­ra i ett se­ri­öst för­hål­lan­de, sä­ger käl­lan och fort­sät­ter: – Tje­jer­na kän­ner fort­fa­ran­de kär­lek för varand­ra och kom­mer all­tid att gö­ra, men Ali­cia har fått nog av Kris­tens kring­flac­kan­de livs­stil.

Det var en­ligt upp­gift Ali­cia som av­slu­ta­de re­la­tio­nen och Kris­ten upp­ges va­ra för­kros­sad.

– Det är så sorg­ligt. De var rätt för varand­ra, men träf­fa­des vid fel tid­punkt, sä­ger käl­lan.

OTUR I KÄR­LEK

Kris­ten har se­dan ti­di­ga­re er­fa­ren­het av miss­lyc­ka­de kär­leks­re­la­tio­ner. 2012 tog för­hål­lan­det med ex­pojk­vän­nen Ro­bert Pattin­son slut ef­ter att hon ha­de va­rit otro­gen mot ho­nom.

– Det var oer­hört smärt­samt, sä­ger hon i tid­ning­en The Daily Be­ast och fort­sät­ter:

– Om du har bli­vit så­rad, du vet när du har gjort slut och du tit­tar på nå­gon som går ner för ga­tan och hål­ler nå­gon an­nans hand och du tän­ker: ” Äsch, ge det ett år och se hur du kän­ner då”. Jag tror in­te på sånt.

För­hopp­nings­vis känns allt bätt­re för Kris­ten snart!

"DET ÄR SÅ SORG­LIGT"

Åh nej! Än­nu ett Hol­ly­wood­par har gått i gra­ven. Den här gång­en är det Kris­ten Ste­wart som har bli­vit dum­pad av flick­vän­nen Ali­cia Car­gi­le.

Kris­ten var ti­di­ga­re till­sam­mans med ” Twi­light”- kol­le­gan Ro­bert Pattin­son, 29. Även det för­hål­lan­det fick ett sorg­ligt slut ef­ter att hon ha­de va­rit otro­gen med re­gis­sö­ren Ru­pert San­ders.

” Det är så sorg­ligt”, sä­ger en käl­la.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.