SCOTT DISICKS NYA TJEJ: 18- ÅRIG MO­DELL "KOURT­NEY TYC­KER ATT DET ÄR PIN­SAMT"

Veckans NU! - - BILDEXTRA! - AV: PAU­LI­NA BÅNGE FO­TO: IBL- AOP

Han blev dum­pad av Kourt­ney Kar­dashi­an i ju­li men nu upp­ges re­a­li­ty­stjär­nan Scott Di­sick ha hit­tat lyc­kan igen – i en ung, snygg mo­dell.

Scott Di­sick, 32, har va­rit som fast­klist­rad vid den 18- åri­ga skön­he­ten Lind­say Vrc­kov­nik på sisto­ne. En­ligt upp­gift är den unga mo­del­len stjär­nans nya flick­vän ef­ter upp­brot­tet från Kourt­ney Kar­dashi­an, 36, i som­ras.

– När Kourt­ney fick re­da på hur gam­mal Lind­say är skrat­ta­de hon ba­ra. Hon tyc­ker att det är pin­samt att Scott är till­sam­mans med en så ung tjej och det be­vi­sar ba­ra hur osä­ker han är, sä­ger en käl­la en­ligt saj­ten Hol­ly­wood Li­fe och fort­sät­ter:

– Det är en kly­scha att ri­ka män i 30- års­ål­dern dej­tar unga mo­del­ler. Kourt­ney är över­ty­gad om att han gör det ba­ra för att gö­ra si­na Hol­ly­wood­kom­pi­sar av­und­sju­ka.

DÅ­LIGT IN­FLY­TAN­DE

Scott och Lind­say har fång­ats på bild fle­ra gång­er se­dan de träf­fa­des i sep­tem­ber. De har även pub­li­ce­rat bil­der på varand­ra på so­ci­a­la me­di­er. Ny­li­gen var de i Mi­a­mi till­sam­mans.

– De såg väl­digt flör­ti­ga ut och till­bring­a­de fle­ra tim­mar ihop på stran­den. På kväl­len gick de på kro­gen, sä­ger en käl­la i tid­ning­en Us Ma­ga­zi­ne.

Nu oro­ar sig Scotts vän­ner för att unga Lind­say får stjär­nan att vil­ja fes­ta än­nu mer än han re­dan gör.

– Han be­hö­ver hjälp med sitt al­ko­hol­miss­bruk och sin de­pres­sion. Det här är in­te rätt väg för ho­nom att gå, sä­ger käl­lan.

BE­RÄT­TAR OM UPP­BROT­TET

Trots att Kourt­ney upp­ges skrat­ta åt Scotts nya re­la­tion är hon än­då ned­stämd över upp­brot­tet. I ett nytt av­snitt av ” Fa­mil­jen Kar­dashi­an” öpp­nar Kourt­ney upp om käns­lor­na ef­ter att ha gjort slut med Scott ef­ter tio år till­sam­mans.

– Jag job­ba­de så hårt för att hål­la sam­man fa­mil­jen, sä­ger hon grå­tan­de i pro­gram­met.

– Scott är en idi­ot, sva­rar hen­nes mam­ma Kris Jen­ner, 60.

"HON FÅR HO­NOM ATT VIL­JA FES­TA

ÄN­NU MER"

"Fa­mil­jen Kar­dashi­an"- stjär­nan Scott Di­sick hann in­te va­ra sing­el länge ef­ter upp­brot­tet från Kourt­ney Kar­dashi­an.

Ny­li­gen fång­a­des pa­ret på bild un­der en ro­man­tisk se­mes­ter i Mi­a­mi. De häng­de på stran­den och vi­sa­de si­na käns­lor öp­pet.

Kourt­ney Kar­dashi­an är in­te im­po­ne­rad av exets nya tjej.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.