STJÄR­NAN BJUSSAR PÅ NAKENKONSERT!

Veckans NU! - - BILDEXTRA! -

Mi­ley är in­te ba­ra fri­sin­nad när det kom­mer till dro­ger – hon klär gär­na av sig ock­så. Nu pla­ne­rar sång­ers­kan en kon­sert där al­la in­blan­da­de ska va­ra nak­na, det vill sä­ga hon själv, ban­det och he­la publi­ken. Det av­slö­ja­de Way­ne Cou­ne, front­man i ban­det Fla­ming Lips som ska spe­la till­sam­mans med Mi­ley un­der kon­ser­ten, ny­li­gen på Instagram.

– Un­der kon­ser­ten kom­mer det att spru­tas mjölk, el­ler i al­la fall en väts­ka som lik­nar mjölk, över he­la publi­ken, skri­ver han.

Det är i skri­van­de stund in­te klart när el­ler var kon­ser­ten kom­mer att äga rum, men det he­la ska en­ligt upp­gift an­vän­das till att gö­ra en mu­sik­vi­deo till lå­ten ” The Mil­ky mil­ky milk”.

Men trots överdo­sen fort­sät­ter Mi­ley att rö­ka på. På Instagram de­lar hon med sig av nya de­ka­den­ta bil­der av sig själv var­je vec­ka.

Frå­gan är hur länge Mi­ley kan hål­la på med sitt vil­da par­ty­liv in­nan det går all­de­les för långt. Vi hop­pas att hon lug­nar ner sig snart!

Det he­la ska ha skett ba­ra en vec­ka in­nan stjär­nan med­ver­ka­de i tv- sho­wen ” Sa­tur­day night li­ve”. ” Hon ha­de ut­slag över he­la krop­pen”, sä­ger käl­lan.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.