HAYDEN IN­LAGD PÅ VÅRD­HEM!

EF­TER SVÅ­RA FÖR­LOSS­NINGS­DE­PRES­SIO­NEN

Veckans NU! - - FASHION & BEAUTY - AV: PAU­LI­NA BÅNGE FO­TO: IBL- AOP

Det har gått ett år se­dan Hayden Panettiere, 26, föd­de dot­tern Kaya. Se­dan dess har skå­de­spe­lers­kan käm­pat mot en tuff för­loss­nings­de­pres­sion och nu ska det ha gått så långt att stjär­nan har lagt in sig själv på ett vård­cen­ter. – Hon har sökt pro­fes­sio­nell hjälp för sitt till­stånd, be­kräf­tar hen­nes press­kon­takt i tid­ning­en Us We­ek­ly.

PRA­TAR ÖP­PET OM DET

Stjär­nan har ti­di­ga­re be­rät­tat om sin tur­bu­len­ta tid ef­ter för­loss­ning­en och sagt att hon vill va­ra en fö­re­bild för and­ra kvin­nor i sam­ma si­tu­a­tion.

– Jag har drab­bats av en för­loss­nings­de­pres­sion. Ni är in­te en­sam­ma el­ler gal­na tje­jer, har hon sagt.

Ef­ter att ha skämts för sitt till­stånd i bör­jan val­de Hayden allt­så att öp­pet ta­la om det som ha­de hänt.

– När det pra­tas om för­loss­nings­de­pres­sion tror man att det hand­lar om ne­ga­ti­va käns­lor mot bar­net, att jag skul­le vil­ja ska­da mitt barn psy­kiskt el­ler fy­siskt, men jag har ald­rig haft så­da­na käns­lor, sä­ger hon i tv- pro­gram­met ” Li­ve with Kel­ly and Mi­chael” och fort­sät­ter:

– Vi mås­te kun­na pra­ta om det här. Det finns så många oli­ka va­ri­an­ter av för­loss­nings­de­pres­sio­ner och kvin­nor be­hö­ver ve­ta att det går över.

FÄST­MAN­NEN ORO­LIG

Hayden är för­lo­vad med box­a­ren Wla­di­mir Klitsch­ko, 39, se­dan 2013. Han upp­ges va­ra oro­ad över fäst­möns till­stånd, men för­sö­ker hål­la sig po­si­tiv.

– Jag trod­de mitt liv var per­fekt re­dan in­nan Kaya föd­des, men nu är det myc­ket vack­ra­re och mer gi­van­de, sä­ger han i en in­ter­vju med tys­ka tid­ning­en Welt am Sonn­tag.

För­hopp­nings­vis kom­mer Hayden att må bätt­re snart och ock­så kun­na nju­ta fullt ut av fa­mil­jelyc­kan!

Skå­di­sen Hayden Panettiere har va­rit djupt de­pri­me­rad se­dan hon fick barn för ett år se­dan. Nu har hon tving­ats att sö­ka hjälp.

"HON HAR SÖKT PRO­FES­SIO­NELL

HJÄLP" ” Nashvil­le”- stjär­nan Hayden Panettiere har va­rit öp­pen med att hon drab­ba­des av en de­pres­sion ef­ter föd­seln av dot­tern Kaya för­ra året. Nu läg­ger stjär­nan in sig själv på ett vård­hem för att rå­da bot på dep­pig­he­ten.

Hayden blev mam­ma den 9 de­cem­ber för­ra året. En­ligt upp­gift har hon mått då­ligt se­dan dess.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.