I

Veckans NU! - - BACKSPEGELN -

sin su­per­hit ” Re­hab” sjung­er Amy Wi­ne­house ” They tri­ed to ma­ke me go to re­hab, but I said no, no, no”, men kanske bor­de hon ha sagt ja istäl­let. När sång­ers­kan hit­tas av­li­den i sitt hem som­ma­ren 2011 fast­ställs döds­or­sa­ken till akut al­ko­hol­för­gift­ning. Det finns dock and­ra kän­di­sar som hin­ner bli räd­da­de in­nan de­ras miss­bruk går all­de­les för långt.

"JAG VAR LIV­RÄDD"

Lind­say Lo­han, idag 29, slår ige­nom som tolvå­ring i fil­men ” För­äld­ra­fäl­lan” och det får kar­riä­ren att sät­ta igång med en ra­san­de fart. Den unga stjär­nan ploc­kar hem film­roll ef­ter film­roll och li­vet le­ker. Men pres­sen blir snart för stor och Lind­say tar hjälp av al­ko­hol och dro­ger för att lug­na ner­ver­na. När stjär­nan är 21 år har hon re­dan hun­nit ut­veck­la ett svårt miss­bruk och 2007 läggs hon in på re­hab för förs­ta gång­en. Hon till­bring­ar 30 da­gar på Won­der­land cen­ter i Los Ang­e­les, men ef­ter att ha släppts ut hal­kar hon snabbt till­ba­ka i gam­la va­nor. Ba­ra tre må­na­der se­na­re grips Lind­say för ratt­fyl­la och straf­fet blir yt­ter­li­ga­re en vän­da på cent­ret.

– Jag var liv­rädd. Jag viss­te in­te hur länge jag skul­le bli kvar där­in­ne. Det var som­mar och jag kän­de att jag skul­le mis­sa allt kul. I ef­ter­hand in­ser jag att jag tyck­te att det var hemskt för att jag in­te val­de att va­ra där själv, he­la gre­jen var bortom min kon­troll, har skå­di­sen be­rät­tat en­ligt saj­ten Star­casm.

EN PA­US FRÅN ALLT

Se­dan dess har Lind­say va­rit yt­ter­li­ga­re fy­ra vän­dor på oli­ka re­ha­bi­li­te­rings­hem i USA, of­tast för det al­ko­hol­miss­bruk som hon själv har er­känt att hon har. Skå­de­spe­lers­kans var­dag kan­tas stän­digt av de­struk­ti­vi­tet och dra­ma­tik och en­ligt upp­gift ser hon re­hab- vis­tel­ser­na som en möj­lig­het att få en pa­us från allt.

– Att be­fin­na sig mitt i ett be­ro­en­de, och se allt ka­os runt mig, får mig att vil­ja bli in­låst för att få frid. Jag be­hö­ver sit­ta stil­la och ba­ra va­ra, har hon be­rät­tat för Oprah Win­frey.

De är unga, be­röm­da och per­fek­ta… el­ler? Stjär­nor­na har fak­tiskt ock­så pro­blem, vis­sa av dem så all­var­li­ga att ce­leb­sen tving­as sö­ka pro­fes­sio­nell hjälp för dem. Vec­kans NU! har kart­lagt kän­di­sar­nas hår­da kamp för att bli kvitt si­na miss­bruk.

På sisto­ne har Lind­say en­ligt upp­gift hål­lit sig själv i skin­net. Hon går på re­gel­bund­na nyk­ter­hets­mö­ten och för­sö­ker le­va ett häl­so­samt liv.

När Li­lo åk­te fast för ratt­fyl­la 2007 or­di­ne­ra­des hon att till­bringa tid på Won­der­land cen­ter i Los Ang­e­les. ” Det var hemskt för att jag in­te val­de att va­ra där själv”, har Lind­say be­rät­tat.

Som tolvå­ring slog Li­lo ige­nom i fil­men ” För­äld­ra­fäl­lan”. Då ana­de ing­en vad som vän­ta­de den gul­li­ga lil­la röd­tot­ten.

2013 ta­la­de stjär­nan ut hos Oprah Win­frey om den tuf­fa ti­den.

Ba­ra någ­ra år se­na­re la Lind­say in sig själv på re­hab för förs­ta gång­en. Se­dan dess har hon hun­nit med fle­ra vän­dor på oli­ka re­ha­bi­li­te­rings­hem, bland an­nat det här i Ma­li­bu.

Vid fle­ra till­fäl­len brast hon ut i gråt ef­tersom min­ne­na var så job­bi­ga. ” Att be­fin­na sig mitt i ett be­ro­en­de, och se allt ka­os runt mig, får mig att vil­ja bli in­låst”, sa hon bland an­nat.

Comments

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.