PA­RIS JACK­SONS GAL­NA SAM­MAN­BROTT "AL­LA TROD­DE ATT HON VAR FRISK"

Veckans NU! - - MIX - Av: BEL­LA HANS­SON FO­TO: IBL- AOP

För två år se­dan för­sök­te Mi­chael Jack­sons dot­ter Pa­ris ta sitt liv. Al­la trod­de att stjärn­dot­tern var frisk och fri från pro­blem, men nu är hon en­ligt upp­gift i fa­ra igen.

Det var i ju­ni 2013 som pop­kung­en Mi­chael Jack­sons dot­ter Pa­ris, idag 17, för­des akut till sjuk­hus ef­ter ett själv­mords­för­sök. Pa­ris led av en svår de­pres­sion ef­ter sin pap­pas död och ha­de ta­git en överdos av smärtstillande. När hon skrevs ut fick hon bo hos sin mam­ma Deb­bie Ro­we, 56, men re­la­tio­nen mel­lan dem har se­dan dess bli­vit allt säm­re. Nu sägs det att mor och dot­ter in­te har träf­fats på ett år.

PSY­KO­LOG VAR­NAR

I ett vi­de­oklipp på so­ci­a­la me­di­er vi­sar Pa­ris en­ligt upp­gift upp en myc­ket de­struk­tiv och la­bil si­da. I vi­de­on syns även hen­nes pojk­vän se­dan un­ge­fär ett år till­ba­ka, Ches­ter Castel­law. Pa­ris be­ter sig en­ligt vän­ner ” helt ga­let”. – Hon tar tag i hans an­sik­te och sjung­er: ” Det här är min ba­by, om du flör­tar med ho­nom, rör ho­nom, pra­tar med ho­nom el­ler tän­ker på ho­nom kom­mer jag skä­ra hal­sen av dig!”, sä­ger en käl­la till saj­ten Ra­dar On­li­ne.

Nu ut­ta­lar sig en psy­ko­log om stjär­nans age­ran­de i fil­men.

– Det här är de­fi­ni­tivt in­te ett friskt be­te­en­de, sä­ger ex­per­ten.

VÄN­NER­NA ÄR RÄD­DA

Pa­ris sägs pla­ne­ra att gif­ta sig med pojkvännen näs­ta år då hon fyl­ler 18, nå­got som en­ligt upp­gift skräm­mer hen­nes kom­pi­sar.

– Jag är rädd att om hon för­sö­ker pres­sa Ches­ter att gif­ta sig kom­mer han att dum­pa hen­ne, och då kom­mer hel­ve­tet bry­ta lös, sä­ger vän­nen och fort­sät­ter:

– Al­la trod­de att hon var frisk, men hon är på grän­sen till ett sam­man­brott.

E X T R A ! E X T R A ! E X T R A ! E X T R A ! E X T R A ! E X T R A ! E X

"JAG KOM­MER SKÄ­RA HAL­SEN

AV DIG" Mi­chael Jack­sons dot­ter Pa­ris är en­ligt upp­gift rik­tigt il­la ute. Ef­ter att ha brot­tats med de­pres­sion för två år se­dan mår hon nu åter­i­gen då­ligt.

Pa­ris drab­ba­des av en svår de­pres­sion när hen­nes pap­pa Mi­chael gick bort 2009. Ovan syns hon och bro­dern Prince med sin far för tio år se­dan.

I klip­pet ho­tar hon al­la som rör, pra­tar el­ler ens tit­tar på pojkvännen, till li­vet. ” Det här är de­fi­ni­tivt in­te friskt be­te­en­de”, sä­ger en ex­pert.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.