JOHN LE­GEND BLIR PAP­PA

ÄNT­LI­GEN!

Veckans NU! - - MIX - AV: BEL­LA HANS­SON FO­TO: IBL- AOP

De har för­sökt i fle­ra år ut­an re­sul­tat. Men plöts­ligt hän­der det – "All of me"- sång­a­ren John Le­gend och Chris­sy Tei­gen ska ha barn!

Ny­li­gen ta­la­de mo­del­len Chris­sy Tei­gen, 29, ut om hur länge hon och 39- åri­ge ma­ken John Le­gend har käm­pat för att bli gra­vi­da. – Jag ska är­ligt sä­ga att jag och John har haft pro­blem. Vi har va­rit hos fer­ti­li­tets­lä­ka­re och så fort du öpp­nar upp dig om ett så­dant här äm­ne för­står du hur många som har sam­ma pro­blem och skäms för det, be­rät­ta­de Chris­sy i sitt och Ty­ra Banks tv­pro­gram ” Fab­li­fe” och fort­sat­te:

– Vi ha­de skaf­fat barn för fem, sex år se­dan om det ha­de gått. När folk he­la ti­den frå­gar om man ska ha barn för­står jag att det in­te är nå­got elakt me­nat, men de har ing­en aning om vad man går ige­nom.

OTU­REN VÄN­DE

Men nu har Chris­sy och John lyc­kats: de ska bli för­äld­rar. Bå­da stjär­nor­na tog till so­ci­a­la me­di­er för att de­kla­re­ra de go­da ny­he­ter­na.

– John och jag är över­lyck­li­ga över att få be­rät­ta att vi är gra­vi­da. Som många av er vet har vi för­sökt ett tag nu. Det har in­te va­rit en­kelt, men vi har fort­satt käm­pa ef­tersom vi verk­li­gen ser fram emot att se vår fa­milj växa, skri­ver mo­del­len på Instagram.

Chris­sy har re­dan satt någ­ra reg­ler in­för det kom­man­de små­barns­li­vet.

– Inga sex­i­ga nan­nys, chauf­fö­rer el­ler stä­ders­kor, sko­jar hon.

Hurra! Mo­del­len Chris­sy Tei­gen och sång­a­ren John Le­gend ska bli för­äld­rar för förs­ta gång­en.

"VI ÄR ÖVER­LYCK­LI­GA" Chris­sy har va­rit öp­pen med hur länge hon och ma­ken har käm­pat med att bli gra­vi­da.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.