KYLIES SJU­KA SHOPPINGVANOR

HAND­LAR FÖR 800 000 KRO­NOR I VEC­KAN

Veckans NU! - - MIX - AV: PAU­LI­NA BÅNGE FO­TO: IBL- AOP

Peng­ar­na rul­lar in som de ska för ” Fa­mil­jen Kar­dashi­an”- stjär­nan Ky­lie Jen­ner – men de för­svin­ner minst li­ka snabbt. Nu lig­ger he­la 18- åring­ens för­mö­gen­het i fa­ro­zo­nen.

På kort tid har minsting­en i Kar­dashi­an- kla­nen gått från trum­pen ton­å­ring till själv­sä­ker af­färs­kvin­na. Ky­lie Jen­ner, 18, vet pre­cis hur hon ska tjä­na peng­ar och har på kort tid byggt upp en im­po­ne­ran­de för­mö­gen­het på när­ma­re 60 mil­jo­ner kro­nor. Till­sam­mans med si­na syst­rar och sin mam­ma Kris Jen­ner, 60, har hon ska­pat ett helt im­pe­ri­um.

– Hon har en egen smink­lin­je, en app och drar in mas­sor av peng­ar på re­klamupp­drag och fram­trä­dan­den, sä­ger en käl­la en­ligt tid­ning­en NW.

KON­TAK­TAT RÅD­GI­VA­RE

En­ligt nya upp­gif­ter är Ky­lie ock­så väl­digt duk­tig på att spen­de­ra peng­ar­na hon tjä­nat in.

– Hon gör lätt av med 800 000 kro­nor i vec­kan för att upp­rätt­hål­la sin gla­mou­rö­sa livs­stil, sä­ger käl­lan.

Och då har man in­te ens räk­nat med stjär­nans lyx­bi­lar och den su­per­flå­di­ga vil­lan i Los Ang­e­les. Nu upp­ges Kylies oan­sva­ri­ga in­ställ­ning till peng­ar ha fått all­var­li­ga kon­se­kven­ser. Mam­ma Kris har kon­tak­tat en eko­no­misk råd­gi­va­re för att lä­ra dot­tern ett och an­nat.

– Kris oro­ar sig för att Ky­lie ska gå i per­son­lig kon­kurs. Ky­lie har ing­en aning hur hon ska för­val­ta sin för­mö­gen­het. Hon har all­tid haft så myc­ket peng­ar att hon ald­rig har be­hövt oroa sig, sä­ger käl­lan.

BE­TA­LAR ALLT FÖR TY­GA

En som in­te kla­gar det mins­ta när Ky­lie tar på sig spen­der­ar­byx­or­na är pojkvännen Ty­ga, 25.

– Ky­lie be­ta­lar hans 600 000- kro­nors­hy­ra i Los Ang­e­les var­je må­nad. Dess­utom har hon själv köpt bi­len som han gav till hen­ne i fö­del­se­dags­pre­sent, sä­ger käl­lan och fort­sät­ter:

– Ky­lie ver­kar in­te mär­ka hur usel Ty­ga är på att han­te­ra peng­ar och nu är hon på väg att bli li­ka­dan själv.

För­hopp­nings­vis lyc­kas mam­ma Kris ska­ka vett i Ky­lie in­nan det är för sent. Vi skul­le sak­na att föl­ja hen­nes ex­tra­va­gan­ta livs­stil på so­ci­a­la me­di­er.

E X T R A ! E X T R A ! E X T R A ! E X T R A ! E X T R A ! E X T R A ! E X Mo­ney, mo­ney, mo­ney...

"HON ÄR USEL PÅ ATT HAN­TE­RA

PENG­AR" Lil­la­syr­ran i fa­mil­jen Kar­dashi­an, Ky­lie Jen­ner, är ba­ra 18 år men re­dan en full­fjäd­rad af­färs­kvin­na. En­ligt upp­gift har hon en för­mö­gen­het på när­ma­re 60 mil­jo­ner kro­nor.

Men stjär­nan är minst li­ka bra på att gö­ra av med peng­ar som hon är på att dra in dem. En­ligt upp­gift läg­ger hon näs­tan en mil­jon kro­nor i vec­kan(!) på klä­der, smyc­ken och skön­hets­be­hand­ling­ar. Dess­utom är tv- pro­fi­lens pojk­vän Ty­ga en bi­dra­gan­de fak­tor till att hen­nes för­mö­gen­het mins­kar i sta­dig takt. ” Hon be­ta­lar hans hy­ra var­je må­nad”, sä­ger en käl­la.

Ky­lie har byggt upp ett helt af­färsim­pe­ri­um till­sam­mans med sin fa­milj.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.