LIN­DA LINDORFF

Veckans NU! - - MIX -

1. Hur mår du?

– Ge­nom vän­ner. – Jag mår top­pen! Jag har nyss kom­mit hem från en in­spel­ning på tolv da­gar i Kenya och Syd­af­ri­ka. Det var en bra re­sa på al­la vis och det kom­mer att bli fan­tas­tis­ka pro­gram, men re­san var för lång. Det är skönt att va­ra hem­ma hos fa­mil­jen igen.

2. När var du rik­tigt gri­nig se­nast?

– Re­san vi gjor­de nu för ” Lin­da och dju­rens hjäl­tar” var ex­tremt på­fres­tan­de, jag grät näs­tan var­je dag, sov max fem tim­mar per natt och var kon­stant trött. Det var för tufft för oss al­la som res­te men vi kla­ra­de det bra än­då. Det är ba­ra att bi­ta ihop. Men gri­nig det var jag, många gång­er.

3. Hur träf­fa­de du din man? 4. skul­le du själv Ha kun­nat tän­ka dig att sö­ka till "Bon­de sö­ker fru" om du var sing­el?

– Det är en frå­ga jag har fått många gång­er. Svårt att sva­ra på såklart, jag le­ver och job­bar ju i stan och trivs med det men skul­le jag sö­ka kär­lek i tv så ha­de jag gjort det i ” Bon­de sö­ker fru”. Och skul­le Jacob ha va­rit bon­de ha­de jag de­fi­ni­tivt sökt till pro­gram­met, och jag ha­de gjort allt i min makt för att få ho­nom!

5. du Har fått Be­vitt­na en del pin­sam­ma förs­ta dej­ter i pro­gram­met. vil­ket är ditt eget Bäs­ta dej­ting­knep?

– Man mås­te vå­ga sat­sa, så är det ba­ra! Ta för sig och sä­ga vad man kän­ner. Jag tror på att man ska vå­ga ta vad man vill ha.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.