KIM KAR­DASHI­AN AKUT SJUK!

FÖR­DES I IL­FART TILL SJUK­HUS

Veckans NU! - - SIDAN 1 -

Kim Kar­dashi­an har va­rit öp­pen om vil­ka pro­blem hon stöt­te på när hon för­sök­te bli gra­vid en and­ra gång. Nu när för­loss­ning­en när­mar sig ver­kar stjär­nan ha rå­kat ut för yt­ter­li­ga­re trub­bel.

Ide­cem­ber blir Kim Kar­dashi­an, 35, och ma­ken Ka­nye West, 38, änt­li­gen två­barns­för­äld­rar och lil­la North, 2, kan kal­la sig sto­ra­sys­ter. Men allt är in­te frid och fröjd i den väx­an­de fa­mil­jen. En­ligt upp­gift kan Kim näm­li­gen ha drab­bats av di­a­be­tes i sam­band med gra­vi­di­te­ten. I ett av­snitt av ” Fa­mil­jen Kar­dashi­an” av­slö­jar stjär­nan ny­he­ten för sin fa­milj.

– De såg mer väts­ka än nor­malt i min mo­derka­ka, vil­ket kan be­ty­da att jag har di­a­be­tes. Jag är liv­rädd, sä­ger hon.

Gra­vi­di­tets­di­a­be­tes krä­ver tä­ta kon­trol­ler för att se till att blod­sock­ret in­te är för högt och be­hö­ver i vis­sa fall me­di­ci­ne­ras. I de fles­ta fall för­svin­ner sjuk­do­men ef­ter att bar­net har fötts.

KAN HÄN­DA IGEN

Di­a­be­tes­skräc­ken är in­te den en­da kom­pli­ka­tio­nen som oro­ar Kim. När stjär­nan var gra­vid med North drab­ba­des hon av ha­van­de­skaps­för­gift­ning, vil­ket led­de till att för­loss­ning­en sat­tes igång i för­tid. Nu oro­ar hon sig för att det ska hän­da igen.

"JAG ÄR LIV­RÄDD"

"JAG ÄR LIV­RÄDD" Sjuk­do­men krä­ver tä­ta kon­trol­ler för att se till att blod­sock­ret in­te är för högt och mås­te i vis­sa fall me­di­ci­ne­ras. Ny­li­gen sågs Kim åka i il­fart till en akut­mot­tag­ning för gra­vi­da i San Fran­sisco.

En­ligt upp­gift kan den glas­säls­kan­de stjär­nan näm­li­gen li­da av gra­vi­di­tets­di­a­be­tes. Om Kim misskö­ter sig kan bå­de hon och det kom­man­de bar­net lig­ga i fa­ro­zo­nen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.