SUPERSINGELN DICAPRIO GIF­TER SIG!

UNGKARLSÅREN ÄR FÖR­BI…

Veckans NU! - - SIDAN 1 - Av: PAU­LI­NA BÅNGE FO­TO: IBL- AOP

Har hel­ve­tet fru­sit till is och gri­sar bör­jat fly­ga? Hol­ly­woods mes­te bache­lor, Le­o­nar­do Dicaprio, upp­ges ha fri­at till flick­vän­nen Kel­ly Ro­hr­bach!

Många har för­sökt men ing­en har lyc­kats. Med att få Le­o­nar­do Dicaprio, 41, att ge upp fri­he­ten allt­så. Men nu ver­kar det som att mo­del­len Kel­ly Ro­hr­back, 25, har lyc­kats med pre­cis det ef­ter att ha dej­tat stjär­nan i mind­re än ett halv­år.

– Leo har fri­at till hen­ne, sä­ger en käl­la en­ligt OK! Ma­ga­zi­ne.

SKED­DE SPON­TANT

Frieriet ska ha va­rit spon­tant och skett un­der en ro­man­tisk mid­dag på en ita­li­ensk re­stau­rang i New York ny­li­gen.

– Det var ing­et han pla­ne­ra­de, det ba­ra hän­de. De de­la­de på en flas­ka rött vin och var mitt up­pe i en kon­ver­sa­tion när han frå­ga­de. Det är tyd­ligt att de är väl­digt kä­ra i varand­ra, sä­ger käl­lan.

En­ligt upp­gift kän­ner Leo att Kel­ly är kvin­nan han vill till­bringa res­ten av li­vet med ef­tersom hon är an­norlun­da mot de tje­jer han har dej­tat ti­di­ga­re. Trots att hon, lik­som många av stjär­nans ex, är fo­to­mo­dell har hon and­ra si­dor som han sak­nat hos al­la si­na ti­di­ga­re flick­vän­ner.

– Hon är väl­digt smart och för­står Leo på ett sätt som ing­en an­nan gjort ti­di­ga­re. De de­lar många in­tres­sen och klic­kar på ett in­tel­lek­tu­ellt plan, vil­ket Leo in­te är van vid. Hon är så myc­ket mer än ba­ra ett vac­kert an­sik­te, sä­ger käl­lan.

BÖR­JAT PLA­NE­RA

Så nu är det allt­så ba­ra en tids­frå­ga in­nan en av värl­dens mest ef­ter­trak­ta­de ung­kar­lar of­fi­ci­ellt är bor­ta från mark­na­den.

– Han han har sagt att han vill va­ra med hen­ne för all­tid, och han me­nar det verk­li­gen, sä­ger käl­lan.

När bröl­lo­pet kom­mer att äga rum är fort­fa­ran­de oklart.

– De har bör­jat pla­ne­ra men ing­et är be­stämt än, sä­ger käl­lan.

"HAN FRI­A­DE UN­DER EN RO­MAN­TISK MID­DAG"

Stjär­nan upp­ges näm­li­gen ha fri­at till flick­vän­nen tilli­ka mo­del­len Kel­ly Ro­hr­back.

Det trod­de ni in­te va?!

Kors i ta­ket! Nu ver­kar det som att Drömfabrikens störs­ta play­boy Le­o­nar­do Dicaprio är på väg att stad­ga sig på rik­tigt.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.