TRA­GE­DIN SOM KNÄC­KER KHLOÉ!

TRA­GE­DIN SOM SKA­KAR FA­MIL­JEN KAR­DASHI­AN

Veckans NU! - - SIDAN 1 - Av: PAU­LI­NA BÅNGE FO­TO: IBL- AOP, BULLS

"DET RANN BLOD UR HANS MUN"

Khloé Kar­dashi­an och La­mar Odom se­pa­re­ra­de 2013. Se­dan dess har La­mar dra­gits med psy­kis­ka pro­blem och drog­miss­bruk. I skri­van­de stund vår­das stjär­nan på sjuk­hus ef­ter en överdos.

– Khloé va­kar vid hans si­da, sä­ger en käl­la.

Choc­ken var to­tal när 32- åri­ga Khloé Kar­dashi­ans ex­ma­ke La­mar Odom, 36, hit­ta­des liv­lös på en bordell i Ne­va­da ny­li­gen. En­ligt upp­gift var det två pro­sti­tu­e­ra­de kvin­nor som fann den fö­re det­ta bas­ket­s­tjär­nan i ett rum och lar­ma­de am­bu­lans.

– De upp­gav för larm­cen­tra­len att det rann blod ur hans nä­sa och mun, sä­ger en käl­la en­ligt saj­ten Hol­ly­wood Li­fe.

OR­GA­NEN KOL­LAP­SA­DE

La­mar ska ha till­bring­at tre dygn på bordellen, som he­ter Lo­ve Ranch, och spen­de­rat mot­sva­ran­de 609 000 kro­nor in­nan kol­lap­sen. En­ligt upp­gift ska han ha ta­git sto­ra mäng­der av en me­di­cin som he­ter Re­lo­ad, vil­ket är ett re­cept­be­lagt vi­a­gra­lik­nan­de pil­ler som upp­ges va­ra myc­ket far­ligt ef­tersom det sän­ker blod­tryc­ket till ohäl­so­samt lå­ga ni­vå­er.

– Det fanns spår av al­la tänk­ba­ra dro­ger i hans sy­stem. Han ha­de till ex­em­pel en bland­ning av ko­ka­in och al­ko­hol i blo­det när han hit­ta­des, sä­ger en käl­la en­ligt saj­ten TMZ.

Un­der det förs­ta dyg­net ef­ter olyc­kan drab­ba­des La­mar av fle­ra sla­gan­fall och någ­ra av hans in­re or­gan kol­lap­sa­de. Lä­kar­na upp­gav då att han ba­ra ha­de 50 pro­cents chans att över­le­va.

SKYN­DA­DE TILL SJUK­HU­SET

Ome­del­bart ef­ter beske­det om ex­ma­kens olyc­ka skyn­da­de Khloé till sjuk­hu­set till­sam­mans med sin sys­ter Kim Kar­dashi­an, 35, och mam­ma Kris Jen­ner, 60.

– Khloé är fruk­tans­värt oro­ad och upp­sli­ten. Hon för­sök­te så länge att hjäl­pa La­mar att bli bätt­re, man han kan ba­ra in­te bli av med si­na de­mo­ner, sä­ger en käl­la i tid­ning­en Pe­op­le.

La­mar låg i ko­ma i fle­ra da­gar och un­der ti­den va­ka­de Khloé oav­bru­tet vid hans si­da. – Hon har ställt en säng bred­vid hans som hon lig­ger i. Hon släp­per in­te hans hand, upp­gav käl­lan då.

OSÄ­KER FRAM­TID

Ef­ter fle­ra kri­tis­ka dygn bör­ja­de La­mar änt­li­gen vi­sa tec­ken på för­bätt­ring. En­ligt upp­gift vak­na­de han vid ett till­fäl­le till liv och sa ” Hej, snyg­ging” till Khloé. På so­ci­a­la me­di­er de­la­de Kim med sig av de gla­da ny­he­ter­na.

– Jag är så glad att jag och Ken­dall fick dig att le, skrev hon.

I skri­van­de stund är det oklart hur La­mar har på­ver­kats av det som hänt och vad som kom­mer att hän­da med ho­nom i fram­ti­den.

– Han gör små för­bätt­ring­ar var­je dag. Khloé va­kar vid hans si­da, sme­ker hans kind och pus­sar ho­nom. Det är väl­digt rö­ran­de, sä­ger käl­lan.

La­mar och Khloé var gif­ta i fy­ra år. De se­pa­re­ra­de 2013, men skils­mäs­san har än­nu in­te gått ige­nom.

Ex­pa­ret var gif­ta i fy­ra år och se­pa­re­ra­de 2013. På papp­ret är de dock fort­fa­ran­de gif­ta.

Khloé Kar­dashi­an är choc­kad och ska­kad ef­ter att hen­nes ex­ma­ke La­mar Odom hit­tats liv­lös på en bordell i Ne­va­da.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.