Be­bis, be­bis, be­bis – be­bi­sar över­allt!

Veckans NU! - - SIDAN 1 - NU!- re­dak­tio­nen, So­fia, Anja, Pau­li­na & Bel­la vec­kansnu@ fri­da­for­lag. se

Ibland ver­kar det som om al­la om­kring en vän­tar barn sam­ti­digt och bland kän­di­sar­na i Dröm­fa­bri­ken är det pre­cis sam­ma sak som hem­ma i Sve­da­la.

Vi hop­pas att du kom­mer att gil­la det­ta här­li­ga num­mer av Vec­kans NU!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.