DRÖMFABRIKENS BÄS­TA PAP­POR

Veckans NU! - - SIDAN 1 -

på fars dag. Vec­kans NU! har Den 8 november är det åter­i­gen dags att fi­ra al­la grym­ma far­sor

för­tjä­nar en slips el­ler två! le­tat fram Drömfabrikens mest fö­re­döm­li­ga fä­der, som verk­li­gen

ALD­RIG BOR­TA LÄNG­RE ÄN TVÅ VEC­KOR

In­te nog med att han fort­fa­ran­de ver­kar näs­tan löj­ligt kär i sin fru se­dan 19 år – Hugh Jack­man, 47, är dess­utom en grym pap­pa till ad­op­tiv­bar­nen Oscar, 15, och Ava, 10. Stjär­nan läg­ger en­ligt upp­gift all sin le­di­ga tid på fa­mil­jen och har en re­gel som sä­ger att han ald­rig får va­ra bor­ta från dem i läng­re än två vec­kor.

– Hugh spring­er all­tid hem ef­ter job­bet för att få träf­fa ung­ar­na, sä­ger en käl­la en­ligt saj­ten The Richest.

ORO­AR SIG STÄN­DIGT

När Matt Da­mon, 45, gif­te sig med Lu­ci­a­na Ba­ros­so 2005 blev han sam­ti­digt styv­pap­pa till hen­nes dot­ter Alex­ia, idag 17. Se­dan dess har pa­ret dess­utom fått tre ge­men­sam­ma barn och skå­de­spe­la­ren upp­ges va­ra en un­der­bar ( men nå­got över­be­skyd­dan­de) pap­pa.

– Jag bru­kar smy­ga in till bar­nen på nat­ten ba­ra för att kol­la att de fort­fa­ran­de le­ver. Min frus smek­namn på mig är ” Var­nings­lam­pan”, har han sagt en­ligt saj­ten The Richest.

Här syns skå­di­sen med dot­tern Stel­la, 5.

"GRYM PÅ ATT BY­TA BLÖ­JOR"

bli mer Ta­tum, 35, in­te kun­de Just när vi trod­de att Chan­ning till

han dess­utom är en top­pen­pap­pa at­trak­tiv vi­sar det sig att dot­tern Ever­ly, 2. in­te att va­ra

blö­jor. Min dot­ter gil­lar – Jag är grym på att by­ta

kil­le som in­te kan att gö­ra det i far­ten. En stil­la så jag har lärt mig The Mer­cu­ry.

har han sagt i tid­ning­en by­ta blö­jor är helt över­flö­dig,

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.