KHLOÉ KAR­DASHI­AN ÅTERFÖRENAD MED EXMAKEN

Veckans NU! - - NEWS -

Ef­ter den tra­gis­ka olyc­kan när La­mar Odom hit­ta­des liv­lös ver­kar det nu som att Khloé Kar­dashi­an vill ta till­ba­ka sin ex­ma­ke.

– Hon vill hjäl­pa ho­nom ge­nom den svå­ra ti­den, sä­ger en käl­la.

När 31- åri­ga Khloé Kar­dashi­ans ex­ma­ke La­mar Odom, 36, ny­li­gen hit­ta­des liv­lös på en bordell sam­la­des he­la stjär­nans fa­milj på sjuk­hu­set för att va­ka över ho­nom. Den fö­re det­ta bas­ket­spe­la­ren låg i ko­ma i fle­ra da­gar och en­ligt upp­gift läm­na­de Khloé in­te hans si­da un­der he­la den ti­den. Nu har ex­pa­ret, som skrev un­der skils­mäs­so­pappren så sent som i som­ras, via si­na ad­vo­ka­ter be­gärt att skils­mäs­san av­bryts. – De har ta­git till­ba­ka an­sö­kan. Khloé vill hjäl­pa La­mar ge­nom den svå­ra ti­den, sä­ger en käl­la en­ligt saj­ten Hol­ly­wood Li­fe.

STÄLL­DE KRAV

Re­dan i april i år pra­ta­de Khloé om att hon sak­na­de äk­ten­ska­pet.

– Jag kom­mer ald­rig att slu­ta äls­ka La­mar. Jag är be­satt av ho­nom och öns­kar att han fort­fa­ran­de var min man, sa hon då.

Ef­ter att La­mar ha­de kol­lap­sat på bordellen Lo­ve Ranch i Ne­va­da in­såg Khloé att hon in­te vil­le va­ra ut­an ho­nom läng­re. Men för att hä­va skils­mäs­san ha­de stjär­nan ett tyd­ligt krav:

– La­mar mås­te slu­ta helt med dro­ger, sä­ger käl­lan.

KAN BE­HÖ­VA TRANSPLANTATION

Vad gäl­ler La­mars till­stånd ef­ter olyc­kan ska lä­get fort­fa­ran­de va­ra kri­tiskt. Bas­ket­spe­la­ren ska bland an­nat ha aku­to­pe­re­rats två gång­er.

– Hans nju­rar är svårt ska­da­de och han kan kom­ma att be­hö­va en njur­trans­plan­ta­tion, sä­ger en käl­la i tid­ning­en Us We­ek­ly och fort­sät­ter:

– Lä­kar­na oro­ar sig ock­så för att han kan ha fått hjärn­ska­dor ef­ter de sla­gan­fall som han drab­ba­des av ef­ter kol­lap­sen.

La­mar och Khloé var gif­ta i fy­ra år in­nan de se­pa­re­ra­de, bland an­nat på grund av att han sa­des ha va­rit otro­gen. Nu ver­kar det allt­så som att de ger äk­ten­ska­pet en and­ra chans.

AV: PAU­LI­NA BÅNGE FO­TO: IBL- AOP

"JAG KOM­MER ALD­RIG ATT SLU­TA ÄLS­KA HO­NOM"

Khloé Kar­dashi­ans ex­ma­ke La­mar Odom hit­ta­des liv­lös ef­ter en överdos den 13 ok­to­ber. Nu har ex­pa­ret, som skrev un­der skils­mäs­so­pappren i som­ras, be­stämt sig för att för­sö­ka igen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.