SMUT­SIG SKILS­MÄS­SA! OTROHETEN KROS­SA­DE HALLE BERRYS ÄK­TEN­SKAP

Veckans NU! - - NEWS - AV: ANJA KÄLLSTEDT FO­TO: IBL- AOP

Ef­ter en läng­re tid av vil­da bråk och svartsjuka går nu Halle Ber­ry och Oli­vi­er Mar­ti­nez skil­da vägar. Nu vän­tar en lång­dra­gen vård­nads­tvist om so­nen Ma­ceo.

– Det här kom­mer att bli smut­sigt väl­digt snabbt, sä­ger en käl­la.

Un­der det se­nas­te året har ryk­te­na gått var­ma om att Halle Ber­ry, 49, och jämn­gam­le Oli­vi­er Mar­ti­nez är på väg att gå skil­da vägar. Nu be­kräf­tar skå­di­sar­na att de ska se­pa­re­ra ef­ter fem år till­sam­mans.

– Det är med tunga hjär­tan vi har kom­mit fram till be­slu­tet att skil­jas. Vi går vi­da­re med kär­lek och re­spekt för varand­ra och fo­ku­se­rar på vad som är bäst för vår son. Vi öns­kar varand­ra lyc­ka i li­vet och hop­pas att ni re­spek­te­rar vårt, och vik­ti­gast av allt, vå­ra barns in­tegri­tet när vi går ge­nom den­na svå­ra pe­ri­od, sä­ger de i ett ge­men­samt ut­ta­lan­de.

LI­TAR IN­TE PÅ HO­NOM

En­ligt upp­gift var det Halle som läm­na­de in skils­mäs­so­an­sö­kan och skä­let hon upp­ger är me­nings­skilj­ak­tig­he­ter som in­te går att lö­sa. Kort ef­ter se­pa­ra­tio­nen sågs Oli­vi­er till­sam­mans med ” Twi­light”- skå­di­sen Ashley Gree­ne, 28, och nu på­står in­si­ders att hon är or­sa­ken till se­pa­ra­tio­nen. Käl­lor häv­dar även att en or­sak är att Halle har trött­nat på Oli­vi­ers he­ta tem­pe­ra­ment. I ja­nu­a­ri ställ­de han till med en skan­dal på flyg­plat­sen i Los Ang­e­les när han slog en man med hjälp av en barn­stol. Han har även ham­nat i blo­digt slags­mål med Hal­les ex Gabri­el Au­bry, 39.

– Även Halle är myc­ket lätt­ret­lig och de har haft enor­ma bråk. Det har ock­så fun­nits all­var­li­ga tillits­pro­blem från Hal­les si­da då Oli­vi­er har till­bring­at myc­ket tid i Frank­ri­ke, sä­ger en käl­la en­ligt Ra­dar On­li­ne.

VILL HA VÅRDNADEN

Nu sägs Halle hop­pas på att få vårdnaden om sin och Oli­vi­ers ge­men­sam­ma son, Ma­ceo, 2. – Hon är oro­lig för att Oli­vi­er, som är fransk med­bor­ga­re, kom­mer att för­sö­ka flyt­ta till Frank­ri­ke med Ma­ceo. Det finns in­te en chans att Halle kom­mer att tillå­ta det, så hon kom­mer att käm­pa in i det sista, sä­ger en käl­lan och tilläg­ger:

– Det här kom­mer att bli smut­sigt väl­digt snabbt.

Fort­sätt­ning föl­jer...

"DE HAR HAFT ENOR­MA BRÅK" Halle Ber­ry och Oli­vi­er Mar­ti­nez går skil­da vägar ef­ter fem år till­sam­mans. För­hål­lan­det har va­rit stor­migt och nu vän­tas en upp­sli­tan­de skils­mäs­so­pro­cess.

Halle har dot­tern Nah­la, 7, med ex­et Gabri­el Au­bry.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.