KA­TE MOSS HAR EN UNG ÄLS­KA­RE I KÄL­LA­REN

MO­DEL­LENS GAL­NA DUBBELLIV

Veckans NU! - - MIX - Av: PAU­LI­NA BÅNGE FO­TO: IBL- AOP

Det finns bra och då­li­ga sätt att ta sig ige­nom äk­ten­skap­li­ga kri­ser. Su­per­mo­del­len Ka­te Moss lös­ning? Att lå­ta en 28- årig gre­ve ta ma­kens plats i säng­kam­ma­ren!

Det har kna­kat i fo­gar­na mel­lan Ka­te Moss, 41, och hen­nes man Ja­mie Hin­ce, 46, ett bra tag nu. I som­ras ver­ka­de det som att äk­ten­ska­pet var på väg att ta slut men pa­ret käm­pa­de på och så sent som i bör­jan av ok­to­ber sågs Ka­te med sin vig­sel­ring på fing­ret. Nu ver­kar det dock som att su­per­mo­del­len har hit­tat en ny ro­mans – i den 13 år yng­re gre­ven Niko­lai von Bis­marck.

– Han bor i hen­nes käl­la­re, sä­ger en käl­la i tid­ning­en Daily Mail.

Ny­li­gen sågs han smugglas in i mo­del­lens hem un­der ett stort skyn­ke.

– Gran­nen skrek när hon såg ho­nom, sä­ger en käl­la.

KÄNT VARAND­RA LÄNGE

Niko­lai är en so­ci­e­tets­kil­le från Lon­don. En­ligt upp­gift har Ka­te känt 28- åring­en se­dan han var barn, ge­nom hans mam­ma De­bon­nai­re, 56, som dri­ver en lyx­bu­tik i Lon­don. När Ka­tes fy­ra­å­ri­ga äk­ten­skap med Ja­mie bör­ja­de sva­ja i som­ras upp­stod mer än vän­skap­li­ga käns­lor mel­lan hen­ne och Niko­lai.

– De har dej­tat i fle­ra må­na­der. Niko­lai har till­bring­at myc­ket tid hem­ma hos Ka­te, sä­ger käl­lan.

Nu ska för­hål­lan­det allt­så ha bli­vit så se­ri­öst att Niko­lai har flyt­tat in hos mo­del­len. En­ligt upp­gift har han fått ett eget rum i Ka­tes käl­la­re. Niko­lais mam­ma ska va­ra för­tjust över so­nens nya kär­lek – trots den sto­ra ål­ders­skill­na­den.

– Hon äls­kar Ka­te och tyc­ker ba­ra att det är ro­ligt, sä­ger en käl­la.

JA­MIE VILL RÄD­DA ÄK­TEN­SKA­PET

Ka­tes ma­ke Ja­mie är en­ligt upp­gift för­kros­sad, ef­tersom han fort­fa­ran­de hy­ser för­hopp­ning­ar att kun­na räd­da äk­ten­ska­pet.

– Ef­tersom Ka­te fort­fa­ran­de in­te har ta­git av sig ring­en tror han att det finns en chans, sä­ger käl­lan.

Frå­gan är vad Niko­lai tyc­ker om det!

Su­per­mo­del­len Ka­te Moss vet hur man rå­der bot på ett trass­ligt äk­ten­skap. När hen­nes re­la­tion med ma­ken Ja­mie Hin­ce bör­ja­de stru­la i som­ras gjor­de hon det en­da rät­ta och skaf­fa­de en ung äls­ka­re! Man­nen i frå­ga he­ter Niko­lai von Bis­marck, är 28 år gam­mal och gre­ve.

"DE HAR DEJ­TAT I FLE­RA MÅ­NA­DER"

Ja­mie och Ka­te har in­te setts till­sam­mans se­dan i bör­jan av som­ma­ren, men ing­en av dem har än­nu ta­git av sig si­na vig­sel­ring­ar. En sak är dock sä­ker: de bor in­te läng­re till­sam­mans.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.