KÄR­LEK­SLYC­KAN ÖVER FÖR EM­MA & ANDREW NU ÄR DET SLUT PÅ RIK­TIGT!

Veckans NU! - - STREET STYLE - Av: PAU­LI­NA BÅNGE FO­TO: IBL- AOP

Än­nu ett Hol­ly­wood­par har kas­tat in hand­du­ken. Den här gång­en är det Em­ma Sto­ne och Andrew Gar­fi­eld som valt att av­slu­ta sin re­la­tion.

Isom­ras tog de en upp­märk­sam­mad pa­us, men Em­ma Sto­ne, 27, och Andrew Gar­fi­eld, 32, hit­ta­de snart till­ba­ka till varand­ra. Nu ver­kar det dock va­ra över för gott för pa­ret, som träf­fa­des un­der in­spel­ning­ar­na av ” The Ama­zing Spi­derMan” för fy­ra år se­dan.

– Det fun­ka­de helt en­kelt in­te. De kän­ner fort­fa­ran­de myc­ket kär­lek till varand­ra, är på god fot med varand­ra och är fort­fa­ran­de vän­ner, sä­ger en in­satt käl­la i tid­ning­en Us We­ek­ly.

JOB­BAT MYC­KET

Em­ma och Andrew var länge ett av Hol­ly­woods he­tas­te unga par. För två år se­dan blev de sam­bor när de köp­te en lyx­vil­la för 17 mil­jo­ner kro­nor i Be­ver­ly Hills. Men på sisto­ne har de in­te setts ihop alls. – De har va­rit isär un­der ti­den som de har job­bat. De bryr sig fort­fa­ran­de om varand­ra, sä­ger en käl­la.

Andrew spe­lar just nu in fil­men ” Si­lence” i Tai­wan och det sägs att det var di­stan­sen som slut­li­gen led­de till upp­brot­tet.

ÄR HEM­LIG­HETS­FULL

En­ligt upp­gift tog för­hål­lan­det slut re­dan för någ­ra må­na­der se­dan, men bå­de Em­ma och Andrew har valt att lig­ga lågt med det. Ef­ter pa­rets pa­us ti­di­ga­re i år för­kla­ra­de Em­ma var­för hon all­tid valt att in­te pra­ta om sitt för­hål­lan­de of­fent­ligt.

– Jag pra­tar ald­rig om sånt här just av det här spe­ci­fi­ka skä­let – att allt är så spe­ku­la­tivt och grund­löst. Jag för­står in­tres­set för det helt och hål­let, ef­tersom jag ock­så haft ett så­dant in­tres­se. Men det är så spe­ci­ellt för mig att det ald­rig känns bra att pra­ta om, så jag fort­sät­ter att in­te pra­ta om det.

För­ra gång­en pa­ret gjor­de slut sa­des det be­ro på att Andrew va­rit otro­gen. Frå­gan är vad som har hänt nu…

"DI­STAN­SEN BLEV

FÖR MYC­KET"

I som­ras tog de en upp­märk­sam­mad pa­us, men den här gång­en ska skå­di­sar­na Em­ma Sto­ne och Andrew Gar­fi­eld ha av­slu­tat sin re­la­tion för gott.

Em­ma har sökt stöd hos sin mam­ma Kristi­na Sto­ne. En­ligt upp­gift är stjär­nan för­kros­sad.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.