SVÄL­TER SIG FÖR SI­NA MÄN!

POSH & ANGE­LI­NAS SJU­KA BANTNINGSHETS

Veckans NU! - - MIX -

Ut­åt sett le­ver de per­fek­ta liv med snyg­ga män och gul­li­ga barn. Men bakom ku­lis­ser­na är Ange­li­na Jo­lie och Victo­ria Beck­ham hårt pres­sa­de och mer ohäl­so­sam­ma än nå­gon­sin. Nu kry­per san­ning­en fram.

– Det är de­ras mäns fel, sä­ger en käl­la.

Skå­de­spe­lers­kan Ange­li­na Jo­lie, 40, och de­sig­nern Victo­ria Beck­ham, 41, är två av värl­dens mest kän­da kvin­nor och till­sam­mans med si­na män Brad Pitt, 51, re­spek­ti­ve Da­vid Beck­ham, 40, ut­gör de de två av de mest be­va­ka­de kän­dis­pa­ren ge­nom ti­der­na. Nu kom­mer upp­gif­ter om att kvin­nor­na pressas hårt för att fort­sät­ta va­ra snyg­ga och sma­la.

– Ut­se­en­de­het­sen i Hollywood är ga­len. Det har gått för långt, skri­ver en per­son på Twit­ter.

"SKRÄM­MAN­DE MA­GER"

På sisto­ne har bå­de Ange­li­na och Victo­ria vi­sat upp oro­väc­kan­de mag­ra fi­gu­rer, vil­ket har fått om­värl­den att oroa sig för de­ras häl­so­till­stånd.

– Victo­ria ser in­te frisk ut. Det ser ut som att hon ska gå sön­der, sä­ger en käl­la en­ligt OK! Ma­ga­zi­ne.

– Ange­li­na är skräm­man­de ma­ger, sä­ger en an­nan en­ligt saj­ten Ra­dar On­li­ne.

Bå­da kvin­nor­na har all­tid va­rit slan­ka, men nu upp­ges de­ras be­satt­het av att in­te gå upp i vikt ha gått över­styr.

– Det är de­ras mäns fel, sä­ger en käl­la.

VILL BE­HÅL­LA DA­VID

Victo­ria och Da­vid har om­gär­dats av otro­hets­ryk­ten än­da se­dan de blev ihop på 90- ta­let. De kvin­nor som Da­vid har fått upp ögo­nen för vid si­dan av äk­ten­ska­pet har all­tid va­rit sma­la och unga, vil­ket en­ligt upp­gift nu har lett till att Victo­ria bör­jat tviv­la på sig själv och sitt ut­se­en­de.

– Hon är be­satt av att va­ra så smal som möj­ligt. Hon räk­nar varen­da ka­lo­ri, sä­ger en käl­la en­ligt saj­ten Star­pul­se.

När hon och Da­vid äter till­sam­mans har mo­de­pro­fi­len en­ligt upp­gift ext­ra svårt att få i sig nå­got. Da­vid ver­kar in­te di­rekt upp­munt­ra hen­ne till att nju­ta av god mat.

– Hon stop­par ma­ten i mun­nen och tug­gar den, men se­dan spot­tar hon ut den i en ser­vett istäl­let för att sväl­ja, sä­ger käl­lan.

– Victo­ria och Da­vid har in­te va­rit lyck­li­ga med varand­ra på ett tag. Hon är mag­ra­re än på länge, och det skvall­rar om att hon går ige­nom en tuff pe­ri­od. Hen­nes vikt föl­jer all­tid hen­nes sin­nes­stäm­ning, sä­ger en käl­la i tid­ning­en Clo­ser.

ORO­AR SIG FÖR ATT ÅLD­RAS

Även Ange­li­nas ut­märg­la­de look ska del­vis va­ra ett re­sul­tat av att re­la­tio­nen med ma­ken kna­kar i

"DE ÄR BE­SAT­TA AV ATT VA­RA SMA­LA" Victo­ria Beck­ham och Ange­li­na Jo­lie är två av värl­dens mest kän­da kvin­nor. Ut­åt sett le­ver de per­fek­ta liv till­sam­mans med si­na snyg­ga män, gul­li­ga barn och fram­gångs­ri­ka kar­riä­rer. Men bakom ku­lis­ser­na upp­ges stjär­nor­na va­ra hårt pres­sa­de och på sisto­ne har de bå­da ra­sat i vikt.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.