VICTO­RIA'S SEC­RET FA­SHION SHOW 2015 SKAN­DA­LEN BAKOM SUPERVISNINGEN

Veckans NU! - - BILDEXTRA! -

Äng­lar­na på Victo­ria’s sec­ret fa­shion show är långt ifrån så vä­na och oskyl­di­ga som de ver­kar. Veckans NU! har koll på dra­ma­ti­ken bakom ku­lis­ser­na på årets vis­ning.

Det är en av de mest gla­mou­rö­sa hän­del­ser­na på året och mo­del­ler­na ser all­tid li­ka per­fek­ta ut. Men bakom de väl­put­sa­de fa­sa­der­na är Victo­ria’s sec­ret fa­shion show allt an­nat än ett him­mel­ri­ke för de in­blan­da­de. En­ligt upp­gift plå­gas de med­ver­kan­de tje­jer­na av ner­vo­si­tet och osä­ker­het, vil­ket le­der till bråk och då­lig stäm­ning bakom ku­lis­ser­na. – Näs­tan al­la mo­del­ler har då­ligt själv­för­tro­en­de. De får he­la ti­den ve­ta att de in­te du­ger, har den fö­re det­ta Victo­ria's sec­ret- äng­eln Mi­ran­da Kerr av­slö­jat.

GIGI & KEN­DALL DE­BU­TE­RA­DE

I år, när even­tet fi­ra­de 20- års­ju­bi­le­um, ska­ka­des det dess­utom av en präk­tig skan­dal. Ri­han­na, 27, som var tänkt att upp­trä­da på ca­t­wal­ken, ska ha ställt in i sista se­kund när hon fick re­da på att ” Fa­mil­jen Kar­dashi­an”- pro­fi­len Ken­dall Jen­ner, 20, och hen­nes jämn­å­ri­ga bäs­tis Gigi Hadid skul­le va­ra med istäl­let för Jour­dan Dunn, 25.

– Riri är verk­li­gen be­svi­ken på Victo­ria’s sec­ret som bjöd in två me­del­måt­ti­ga Hol­ly­wood­brats till sho­wen. Hon vill in­te va­ra en del av det, sä­ger en käl­la en­ligt NW Ma­ga­zi­ne och fort­sät­ter:

"TJE­JER­NA SÅG HELT PER­FEK­TA UT" En rik­tig färg­fest var det när årets glam­mi­gas­te mo­de­vis­ning York ny­li­gen. På bil­den syns bland and­ra mo­del­ler­na Be­ha­ti

Mo­del­len Jour­dan Dunn fick in­te va­ra med.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.