BA­BY NUM­MER 2 FÖR CHANNING & JEN­NA!

SNART HÖR DE LJU­DET AV SMÅ FÖT­TER IGEN

Veckans NU! - - MIX - AV: BEL­LA HANS­SON FOTO: IBL- AOP

Sor­ry girls, det ver­kar som om Channing Tatum har det rik­tigt gött med fru­gan Jen­na De­wan- Tatum. Pa­ret ska näm­li­gen få yt­ter­li­ga­re tillök­ning i fa­mil­jen!

För­äld­ra­li­vet är allt bra här­ligt. Det ver­kar i al­la fall skå­di­sar­na tilli­ka ma­kar­na Channing Tatum, 35, och jämn­å­ri­ga Jen­na De­wan- Tatum tyc­ka, som nu sägs vän­ta ba­by num­mer två. De­ras dot­ter Ever­ly, 2, ska allt­så bli sto­ra­sys­ter! En­ligt upp­gift kom ny­he­ten fram då Channing och Jen­na var på fest.

– Jen­na be­rät­ta­de för si­na vän­ner på Ge­or­ge Cloo­neys hal­lo­ween­fest att hon in­te drack för att hon är gra­vid, sä­ger en käl­la till saj­ten Hol­ly­wo­od­li­fe och fort­sät­ter:

– Hon sa ock­så att de skul­le gå hem ti­digt från par­tyt på grund av det.

"MIN FRU ÄR EN KRI­GA­RE"

Det är ba­ra någ­ra må­na­der se­dan som Jen­na av­slö­ja­de att hon är su­gen på fler barn. När saj­ten E! News frå­ga­de stjär­nan om hon ha­de fun­de­rat på att skaf­fa en till knodd sva­ra­de hon glatt:

– Ja, ja! Jag är in­te sä­ker på när men vi vill de­fi­ni­tivt ha fler.

Channing ver­kar ock­så va­ra om­bord på be­bis­tåget, och har ti­di­ga­re ta­lat sig varm om sin hust­rus styr­ka som mor.

– Vi tror att vi är sto­ra star­ka män, och att vi kla­rar av vad som helst. Men verk­lig­he­ten är att kvin­nor är myc­ket star­ka­re än vad vi nå­gon­sin kom­mer att kun­na va­ra. Min fru är en kri­ga­re, har hun­ken be­rät­tat i tid­ning­en Va­ni­ty Fair.

Hur­ra! Su­per­hun­ken Channing Tatum och hans fru Jen­na De­wan- Tatum vän­tar en­ligt upp­gift barn igen. "NY­HE­TEN KOM FRAM PÅ EN FEST"

Dot­tern Ever­ly är nu två och ett halvt år och kom­mer snart att bli sto­ra­sys­ter!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.