JUS­TIN BIE­BER SPÅ­RAR UR – IGEN!

"HAN HAR TAP­PAT KON­TROL­LEN"

Veckans NU! - - UNDER LUPPEN - AV: PAU­LI­NA BÅNGE FOTO: IBL- AOP

I som­ras ver­ka­de det som att sång­a­ren Jus­tin Bie­ber ha­de sla­git av på skan­dal­tak­ten och bör­jat fo­ku­se­ra mer på mu­si­ken. Men nu är strul­pel­len Jus­tin till­ba­ka och det med be­sked.

Jus­tin Bie­ber, 21, har haft sin be­skär­da del av skan­da­ler se­dan ge­nom­brot­tet 2008. Från den stru­li­ga re­la­tio­nen med Se­le­na Go­mez i bör­jan av kar­riä­ren, via ratt­fyl­le­ri, drog­miss­bruk och bråk, till av­brut­na kon­ser­ter och tjafs med fans. Pre­cis när det ver­ka­de som att Jus­tin ha­de lug­nat ner sig, kom­mer nu upp­gif­ter om att stjär­nan hål­ler på att spå­ra ur to­talt och är psy­kiskt in­sta­bil.

– Han har tap­pat kon­trol­len, skri­ver en per­son på Twit­ter.

BAD OM UR­SÄKT

Stjär­nans tuf­fa höst es­ka­le­ra­de när han skul­le upp­trä­da i Oslo ny­li­gen – och av­bröt konserten ef­ter ba­ra en låt. Det var ef­ter att nå­gon ha­de spillt vat­ten på scen som Jus­tin blev märk­bart upp­rörd och ir­ri­te­rad. När sång­a­ren skul­le tor­ka bort vatt­net för­sök­te fan­sen ta hand­du­ken. Jus­tin sa åt dem att slu­ta, men när han in­te fick ge­hör stor­ma­de han av sce­nen, för att in­te åter­vän­da.

– Jag me­na­de in­te på nå­got sätt att va­ra elak, men jag val­de att av­slu­ta konserten ef­tersom män­ni­skor­na längst fram in­te vil­le lyss­na. Jag hop­pas att al­la för­står vad jag me­nar och jag bru­kar in­te all­tid han­te­ra sa­ker på rätt sätt, skrev stjär­nan på Instagram ef­ter hän­del­sen.

GICK BÄR­SÄRK

Ba­ra någ­ra da­gar se­na­re väck­te stjär­nan upp­märk­sam­het när han gick bär­särk in­ne på en re­stau­rang i Frank­ri­ke.

– Han väl­te en stol och gick där­i­från. Han blev arg för att någ­ra fans fil­ma­de ho­nom, sä­ger en käl­la en­ligt saj­ten TMZ.

And­ra hän­del­ser som ty­der på att Jus­tin in­te mår hund­ra just nu är att han res­te sig upp och läm­na­de en direktsänd ra­di­o­in­ter­vju för att det ” var för myc­ket folk” i stu­di­on i slu­tet av ok­to­ber, samt till­rätta­vi­sa­de publi­ken i Spa­ni­en för att de in­te klap­pa­de i takt.

Vad hän­der, Jus­tin?

"HAN STOR­MA­DE

AV SCE­NEN" Jus­tin Bie­ber sa att han skul­le lug­na ner sig, men just nu ver­kar stjär­nan va­ra il­la ute. Han upp­ges va­ra nä­ra ett sam­man­brott och hans vän­ner oro­ar sig för hans vil­da le­ver­ne. ” Han har tap­pat kon­trol­len”, sä­ger en käl­la.

Ny­li­gen skul­le skå­di­sen upp­trä­da i Oslo, men konserten av­bröts näs­tan di­rekt.

Stjär­nan fick näm­li­gen nog av fan­sen längst fram, som in­te lät ho­nom va­ra ifred när han skul­le tor­ka upp vat­ten från sce­nen. Ef­teråt bad Jus­tin om ur­säkt på Instagram.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.