EF­TER OTRO­HETS­AF­FÄ­REN SOM KOS­TA­DE HO­NOM ALLT "MCD­REAMY" FÅR EN NY CHANS MED HU­STRUN!

Veckans NU! - - UNDER LUPPEN - AV: PAU­LI­NA BÅNGE FOTO: IBL- AOP, FAMEFLYNET

Ibland kan ett sned­steg få sto­ra kon­se­kven­ser. För ” Grey’s ana­tomy”- stjär­nan Patrick Demp­sey led­de hans otro­hets­af­fär ti­di­ga­re i år till att han för­lo­ra­de bå­de sin fru och sitt jobb. Men nu ver­kar det änt­li­gen ljus­na för skå­di­sen.

Skå­de­spe­la­ren Patrick Demp­sey, 49, har haft ett tufft år. I ja­nu­a­ri blev han plöts­ligt läm­nad av sin fru se­dan 15 år till­ba­ka, jämn­å­ri­ga Jil­li­an Fink, till om­värl­dens för­vå­ning. Ba­ra någ­ra må­na­der se­na­re fick han spar­ken från tv- se­ri­en ” Grey’s ana­tomy”, där han ha­de spe­lat hu­vud­rol­len som Dr ” Mcd­reamy” i näs­tan tio år. An­led­ning­en till bå­da hän­del­ser­na ska ha va­rit att han ha­de haft en otro­hets­af­fär.

– Patrick ha­de en opas­san­de re­la­tion med en ung kvin­na som ar­be­ta­de på in­spel­ning­ar­na. El­len Pom­peo ( Pa­tricks mot­spe­la­re i se­ri­en, reds. anm.) kom på dem och var arg ef­tersom att hon är nä­ra vän till Jil­li­an, så hon be­rät­ta­de om af­fä­ren för hen­ne, sä­ger en upp­gifts­läm­na­re en­ligt saj­ten Ra­dar On­li­ne och fort­sät­ter: – Se­ri­ens ska­pa­re Shonda Rhimes har in­te nå­got tå­la­mod när det kom­mer till den ty­pen av be­te­en­de så hon av­ske­da­de ho­nom di­rekt.

SETTS TILL­SAM­MANS

Men nu ver­kar det som att Patrick får en chans till. I al­la fall när det gäl­ler äk­ten­ska­pet med Jil­li­an. Ex­pa­ret ska näm­li­gen ha setts till­sam­mans fle­ra gång­er på sisto­ne, och ny­li­gen åk­te de på en ro­man­tisk se­mes­ter till Pa­ris. Där sågs de hål­la hand me­dan de pro­me­ne­ra­de runt i sta­den. – De job­bar på sitt för­hål­lan­de, sä­ger en käl­la en­ligt tid­ning­en Pe­op­le.

FÖR BAR­NENS SKULL

Patrick och Jil­li­an har tre barn till­sam­mans – Tal­lu­la, 13, och tvil­ling­ar­na Dar­by och Sul­li­van, 8. En­ligt upp­gift är det för de­ras skull som pa­ret har åter­före­nats.

– Vår främs­ta pri­o­ri­tet är att vå­ra barn ska må bra, sa de i ett press­med­de­lan­de i sam­band med skils­mäs­san ti­di­ga­re i år.

Vi hål­ler tum­mar­na för att Patrick skö­ter sig bätt­re den här gång­en!

"DE ÅK­TE TILL PA­RIS TILL­SAM­MANS" Den här bil­den är be­vi­set på att Patrick ” Mcd­reamy” Demp­sey och hans ex­hust­ru Jil­li­an Fink har hit­tat till­ba­ka till varand­ra. Den är ta­gen un­der en ro­man­tisk week­end i Pa­ris ny­li­gen.

2015 har va­rit ett käm­pigt år för skå­de­spe­la­ren, som först blev dum­pad av fru­gan och se­dan för­lo­ra­de job­bet. Allt på grund av en otro­hets­af­fär un­der in­spel­ning­ar­na av ” Grey’s ana­tomy”.

Men nu ver­kar det allt­så som att det slu­tar lyck­ligt för Patrick och Jil­li­an. ” De job­bar på sitt för­hål­lan­de”, av­slö­jar en käl­la.

El­len Pom­peo, Pa­tricks mot­spe­la­re i ” Grey’s ana­tomy”, var den som av­slö­ja­de hans otro­hets­af­fär ti­di­ga­re i år.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.