JEN­NI­FER & JUS­TINS BI­SAR­RA ÄKTENSKAPSREGLER

SÅ HÅL­LER DE KÄR­LE­KEN VID LIV

Veckans NU! - - UNDER LUPPEN - Av: PAU­LI­NA BÅNGE FOTO: IBL- AOP

Al­la sätt är bra ut­om de då­li­ga när det kom­mer till att hål­la lå­gan brin­nan­de i ett äk­ten­skap. Jen­ni­fer Aniston och hen­nes ny­bliv­ne ma­ke Jus­tin The­roux vet pre­cis hur de ska und­vi­ka att gå varand­ra på ner­ver­na.

De gif­te sig för mind­re än ett halv­år se­dan, men Jen­ni­fer Aniston, 46, och Jus­tin The­roux, 44, har re­dan bör­jat oroa sig för att trött­na på li­vet som man och hust­ru. Där­för har de ny­bliv­na ma­kar­na ut­for­mat sär­skil­da reg­ler för hur of­ta de får träf­fas.

– Det är ing­en tve­kan om att de äls­kar varand­ra, men de är för­sik­ti­ga med att till­bringa för myc­ket tid till­sam­mans, sä­ger en käl­la en­ligt OK! Ma­ga­zi­ne.

JOB­BAR MYC­KET

En­ligt upp­gift har pa­ret be­stämt sig för att fy­ra tim­mar per dag i varand­ras säll­skap är pre­cis la­gom, se­dan mås­te de va­ra ifrån varand­ra. Un­der hös­ten har det in­te va­rit nå­got pro­blem för stjär­nor­na att föl­ja si­na reg­ler, ef­tersom Jen­ni­fer har va­rit i At­lan­ta för att med­ver­ka i fil­men ” Mot­her’s day” me­dan Jus­tin har bott i Aus­tin, där hans tv- se­rie ” The Lef­to­vers” spe­las in.

– Bå­da två upp­skat­tar egen­tid väl­digt myc­ket. De kom­mer all­ra bäst över­ens när de är i oli­ka de­lar av lan­det. De skic­kar sex­i­ga sms och bil­der på si­na vig­sel­ring­ar till varand­ra, sä­ger käl­lan.

SE­PA­RA­TA SOV­RUM

Men även när pa­ret bor till­sam­mans väl­jer de allt som of­tast att so­va i oli­ka rum.

– Jus­tin gil­lar att lä­sa och tit­ta på tv i säng­en. Jen­ni­fer blir ga­len på att han ald­rig släc­ker lam­pan när hon för­sö­ker so­va. Där­för har de nu skil­da sov­rum, sä­ger käl­lan.

Tyd­li­gen fun­ge­rar Jen och Jus­tins nå­got okon­ven­tio­nel­la äktenskapsregler all­de­les ut­märkt ef­tersom pa­ret en­ligt upp­gift har det ” fan­tas­tiskt” till­sam­mans.

– De är lyck­li­ga­re än nå­gon­sin, sä­ger käl­lan.

"DE FÅR BA­RA TILL­BRINGA FY­RA TIM­MAR TILL­SAM­MANS"

Jus­tin The­roux och Jen­ni­fer Aniston gif­te sig i som­ras. Nu av­slö­jas det hur stjär­nor­na hål­ler sitt äk­ten­skap pas­sio­ne­rat.

Pa­ret har näm­li­gen ut­for­mat sär­skil­da reg­ler för hur of­ta de får träf­fas – och det är in­te sär­skilt of­ta. ” Bå­da upp­skat­tar egen­tid”, sä­ger en käl­la.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.