NU ÄR DET ÖVER PÅ RIK­TIGT FÖR JEN & BEN "HAN SUM­PA­DE SIN SISTA CHANS!"

Veckans NU! - - MIX - AV: PAU­LI­NA BÅNGE FOTO: IBL- AOP

Su­per­pa­ret Jen­ni­fer Gar­ner, 43, och jämn­å­ri­ge Ben Aff­leck gick ut med sin skils­mäs­sa i som­ras, men se­dan dess har de om­gär­dats av åter­för­e­nings­ryk­ten. Så sent som för någ­ra vec­kor se­dan ha­de ex­pa­ret en­ligt upp­gift en ” bätt­re re­la­tion än på länge”, men nu ver­kar det va­ra över för gott för stjär­nor­na. An­led­ning­en? Ben har hal­kat till­ba­ka i gam­la hjul­spår.

– Jen tror att Ben har fort­satt att dric­ka al­ko­hol och rag­ga upp kvin­nor bakom hen­nes rygg, sä­ger en käl­la en­ligt OK! Ma­ga­zi­ne.

FÖR­LO­RAT FÖR­TRO­EN­DET

En­ligt upp­gift för­lo­ra­de Jen för­tro­en­det för Ben ef­ter hans af­fär med barn­flic­kan Christine Ou­zou­ni­an ti­di­ga­re i år. Hän­del­sen, som ska ha va­rit en ut­lö­san­de faktor för pa­rets skils­mäs­sa, ver­kar omöj­lig att glöm­ma för skå­de­spe­lers­kan trots att hon upp­ges ha för­sökt. När Ben bör­ja­de be­te sig il­la igen, ska Jen ha gett upp äk­ten­ska­pet en gång för al­la.

– Hon vil­le gär­na ge Ben en till chans och i bör­jan gick det bra. Han gick i te­ra­pi två gång­er i vec­kan och ver­ka­de hål­la sig lugn, sä­ger käl­lan och fort­sät­ter:

– Men se­dan spå­ra­de han ur igen. Jen har fått nog av att käm­pa för för­hål­lan­det. Han sum­pa­de sin sista chans.

VÅRDNASTVIST PÅ G?

Jen­ni­fer och Ben blev till­sam­mans 2005 och gif­te sig ef­ter mind­re än ett år. De har bar­nen Vi­o­let, 9, Se­rap­hi­na, 6, och Samu­el, 3, till­sam­mans. Nu kan Bens be­te­en­de för­svå­ra för ho­nom att få de­lad vård­nad om dem.

– Att han har an­kla­gats för att va­ra otro­gen fle­ra gång­er kan på­ver­ka hans chan­ser ne­ga­tivt, sä­ger en ex­pert i tid­ning­en Pe­op­le.

Allt tra­sigt går in­te att la­ga. Nu ger Jen­ni­fer Gar­ner upp för­sö­ken att åter­före­nas med Ben Aff­leck ef­tersom han väg­rar skär­pa sig.

E X T R A ! E X T R A ! E X T R A ! E X T R A ! E X T R A ! E X T R A ! E X

"HAN HAR FORT­SATT ATT DRIC­KA AL­KO­HOL

OCH RAG­GA" Det är över nu. På rik­tigt. Mel­lan Jen­ni­fer Gar­ner och Ben Aff­leck allt­så. Skils­mäs­san blev of­fent­lig re­dan i som­ras, men se­dan dess har det vis­kats om en åter­för­e­ning. Nu har Jen dock stängt al­la dör­rar. An­led­ning­en ska va­ra att Ben har hal­kat till­ba­ka i gam­la hjul­spår och bör­jat dric­ka och rag­ga på and­ra tje­jer igen.

Jag har fått nog!

Nu kan det kom­ma att bli en vård­nads­tvist för stjär­nor­na, som har tre barn till­sam­mans. Här ses Jen till­sam­mans med dött­rar­na Vi­o­let och Se­rap­hi­na.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.