GE­OR­GE CLOO­NEY BLIR PAP­PA

KORS I TA­KET!

Veckans NU! - - MIX - Av: PAU­LI­NA BÅNGE FOTO: IBL- AOP

Även no­to­ris­ka sing­el­kil­lar kan gö­ra helom­vänd­ning­ar och bli my­si­ga fa­mil­je­fä­der. Nu ver­kar det som att Ge­or­ge Cloo­ney är på väg att vand­ra pre­cis den vägen.

Den evi­ge ung­kar­len Ge­or­ge Cloo­ney, 54, för­vå­na­de en hel värld när han till slut sat­te en ring på 37- åri­ga ad­vo­ka­ten Amals fing­er och blev hen­nes ma­ke i sep­tem­ber 2014. Nu tar han näs­ta steg på vägen bort från en­sam­he­ten – en­ligt upp­gift ska han näm­li­gen bli pap­pa.

– Amal är gra­vid, sä­ger en käl­la i OK! Ma­ga­zi­ne.

VI­SA­DE UPP EN BU­LA

Un­der pre­miä­ren av fil­men ” Our brand is Cri­sis” vi­sa­de su­per­stjär­nans fru upp nå­got som lik­nan­de en li­ten gra­vid­bu­la på sin an­nars så slan­ka kropp. – Amal är fort­fa­ran­de så li­ten att det näs­tan in­te syns. Ryk­tet sä­ger att hon är i tred­je må­na­den, men hon kom­mer nog att kun­na döl­ja det ett bra tag till, sä­ger käl­lan.

Ge­or­ge upp­ges va­ra ex­al­te­rad över vad som kom­ma ska, men han ska ock­så va­ra oro­lig över att nå­got ska gå fel un­der gra­vi­di­te­ten.

– Han tja­tar på Amal om att hon ska äta or­dent­ligt. Han är väl­digt över­be­skyd­dan­de, sä­ger käl­lan.

PA­RET LÄNG­TAR

Till en bör­jan var bå­de Amal och Ge­or­ge skep­tis­ka till om de var re­do att skaf­fa barn, men nu upp­ges de va­ra eld och lå­gor.

– De kom­mer att bli fan­tas­tis­ka för­äld­rar. De kan in­te vän­ta på att få de­la med sig av den gla­da ny­he­ten till värl­den, sä­ger käl­lan.

Grat­tis, Ge­or­ge och Amal!

E X T R A ! E X T R A ! E X T R A ! E X T R A ! E X T R A ! E X T R A ! E X En av Hol­ly­woods främs­ta bache­lors, Ge­or­ge Cloo­ney, är re­do för lugnt fa­mil­je­liv. I al­la fall om man ska tro upp­gif­ter­na om att hans hust­ru Amal är gra­vid. Ryk­te­na star­ta­de un­der pre­miä­ren av ” Our brand is Cri­sis”, när Amal vi­sa­de upp en mi­ni­mal bu­la.

"AMAL ÄR I TRED­JE MÅ­NA­DEN"

Ge­or­ge upp­ges va­ra eld och lå­gor över att bli pap­pa, men ska ock­så va­ra oro­lig över att nå­got ska gå fel un­der gra­vi­di­te­ten. ” Han är väl­digt över­be­skyd­dan­de”, sä­ger en käl­la.

Ge­or­ge och Amal blev äk­ta makar för­ra året.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.