WHIT­NEY PORTS MA­GIS­KA BRÖL­LOP!

"KÄR­LE­KEN GE­NOM­SY­RA­DE ALLT"

Veckans NU! - - MIX - AV: PAU­LI­NA BÅNGE FOTO: IBL- AOP

Al­la bru­dar är vack­ra, men vis­sa är än­nu vack­ra­re. ” The Ci­ty”- stjär­nan Whit­ney Port hör till den se­na­re ka­te­go­rin i sin asym­met­ris­ka brud­klän­ning.

Mo­de­pro­fi­len Whit­ney Port, 30, har gift sig med sin pojk­vän Tim Ro­sen­man. Pa­ret väx­la­de ring­ar un­der en ro­man­tisk ce­re­mo­ni i Palm Springs, Ka­li­for­ni­en, in­för 200 gäs­ter.

– Det är en fan­tas­tisk käns­la. Vi har läng­tat ef­ter att bör­ja kal­la varand­ra fru och man. Bröl­lo­pet var allt vi ha­de hop­pats på och li­te till, sä­ger pa­ret i ett ut­ta­lan­de i tid­ning­en Us We­ek­ly.

HÖLLS HEM­LIGT

Whit­ney är en rik­tig fa­shio­nis­ta och in­för bröl­lo­pet var många ny­fik­na på vad hon skul­le väl­ja för klän­ning till sin sto­ra dag. Det vi­sa­de sig bli en vin­ta­ge­in­spi­re­rad spets­blå­sa med släp. Bru­den själv de­sig­na­de stas­sen, till­sam­mans med de­sig­nern Mo­ham­mad As­hi från As­hi Stu­dio.

– Klän­ning­en är mo­dern och klassisk sam­ti­digt. Den är in­spi­re­rad av gam­la kri­stall­kro­nor från Ita­li­en, sä­ger de­sig­nern.

Även brud­gum­men ver­kar va­ra nöjd med sin frus val av bröl­lop­sout­fit.

– Vi höll klän­ning­en hem­lig in i det sista. Jag trod­de ald­rig att den skul­le kun­na le­va upp till al­la högt ställ­da för­vänt­ning­ar, men jag tap­pa­de an­dan när jag fick se den. Whit­ney såg helt fan­tas­tisk ut, sä­ger Tim en­ligt tid­ning­en Huf­fing­ton Post.

TRÄF­FA­DES PÅ JOB­BET

Whit­ney och Tim träf­fa­des 2008 un­der in­spel­ning­ar­na av re­a­li­ty­se­ri­en ” The Ci­ty”, där Whit­ney var stjär­nan och Tim en av pro­du­cen­ter­na, men det dröj­de till 2011 in­nan de blev ett par.

– De är så för­äls­ka­de. De är verk­li­gen varand­ras livs­kam­ra­ter och al­la på bröl­lo­pet kän­de de­ras lyc­ka, sä­ger Whit­neys sys­ter Ashley och fort­sät­ter:

– Kär­le­ken ge­nom­sy­ra­de allt, från den käns­lo­sam­ma vig­sel­ce­re­mo­nin till brun­chen da­gen ef­ter.

Grat­tis till snygg klän­ning och snygg ma­ke öns­kar vi på Veckans NU!

E X T R A ! E X T R A ! E X T R A ! E X T R A ! E X T R A ! E X T R A ! E X

"HON DE­SIG­NA­DE KLÄN­NING­EN SJÄLV"

Så­här vack­ra var re­a­li­ty­stjär­nan Whit­ney Port och hen­nes kär­lek Tim Ro­sen­man när de gif­te sig i Ka­li­for­ni­en ny­li­gen.

Di­rekt ef­ter bröl­lo­pet drog de ny­gif­ta till Fi­ji för smek­må­nad. ” Det är så vac­kert här”, skrev Whit­ney på Instagram.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.