KIMS VIKT­PA­NIK HAR GÅTT UPP ÖVER 23 KI­LO

Veckans NU! - - NEWS - Av: BEL­LA HANS­SON FOTO: IBL- AOP

Re­a­li­ty­stjär­nan Kim Kar­dashi­an har ba­ra en dryg må­nad kvar till sin för­loss­ning, och tur är väl det. Hon har näm­li­gen en­ligt upp­gift fått pa­nik av att hon gått upp i vikt mer än vad hon ha­de räk­nat med.

N äs­tan där! I slu­tet av de­cem­ber kom­mer 35- åri­ga Kim Kar­dashi­an och 38- åri­ge Ka­nye Wests and­ra barn, en son, till värl­den om allt går som det ska. Men Kim kan en­ligt upp­gift in­te vän­ta tills ungen kom­mer ut, ef­tersom hon hål­ler på att bli to­kig över sin vikt­upp­gång.

– Okej, jag är up­pe i över 23 ki­lo nu… och jag har sex vec­kor kvar! Jag har en del att gö­ra sen, twitt­rar re­a­li­ty­stjär­nan.

DI­E­TEN AV­BRÖTS An­led­ning­en till att Kim har pa­nik över sin vikt är att för­ra gång­en hon var gra­vid, med dot­tern North,

"DET KÄNNS SOM OM JAG ÄR I NÅ­GON

AN­NANS KROPP"

gick hon upp myc­ket och måd­de väl­digt då­ligt av det. Hon blev även hå­nad av om­värl­den och ha­de där­för en­ligt käl­lor styrt upp en strikt di­et att gå ef­ter.

– Kim lo­va­de sig själv att in­te gå upp li­ka myc­ket i vikt den här gång­en, men hon äter mer än nå­gon­sin. Di­e­ten hon skul­le gå på strun­ta­de hon i näs­tan di­rekt, sä­ger en käl­la en­ligt OK! Ma­ga­zi­ne.

BE­RÄT­TAR ÖP­PEN­HJÄR­TIGT Kim har be­rät­tat öp­pen­hjär­tigt i sin blogg om hur hon kän­ner.

– Är­ligt ta­lat: för mig är gra­vi­di­tet det värs­ta jag har va­rit med om! LOL! Jag nju­ter in­te en en­da se­kund och jag för­står in­te män­ni­skor som gör det. Det känns som om jag är i nå­gon an­nans kropp, skri­ver stjär­nan.

Kim Kar­dashi­an är snart re­a­dy to pop, och det ser hon fram emot. Kim mår näm­li­gen in­te bra av att ha gått upp så myc­ket i vikt un­der sin gra­vi­di­tet. ” För mig är gra­vi­di­tet det värs­ta jag har va­rit med om”, sä­ger stjär­nan.

… men stjär­nan ska ha strun­tat i di­e­ten om­gå­en­de. ” Hon äter mer än nå­gon­sin”, sä­ger en käl­la.

Kim ska en­ligt upp­gift ha styrt upp en strikt bant­nings­re­gim för den här gra­vi­di­te­ten…

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.