Ål­dersno­jai Hollywood!

Veckans NU! - - VECKANS - God jul öns­kar Veckans NU!- re­dak­tio­nen, So­fia, Anja, Pau­li­na & Bel­la vec­kansnu@ fri­da­for­lag. se

Att bli äld­re när man är kän­dis och stän­digt står i ramp­lju­set är nog in­te så lätt. Se här vad räds­lan för att bli gam­mal gör med vå­ra äls­ka­de ce­lebs.

Khloé Kar­dashi­an har pas­se­rat 30- strec­ket och nya bil­der vi­sar att hon hjälpt na­tu­ren li­te på tra­ven för att va­ra vac­ker ( vil­ket hon re­dan var, för­stås)!

Brad Pitt käm­par på, men sägs ha spå­rat ur full­stän­digt på grund av sin me­del­ål­ders­kris. Blädd­ra till si­dan 82 för att lä­sa vad som hän­der i Brad­dans liv.

Nå­got som skul­le kun­na ha hänt på grund av en ål­der­kris är att Ga­vin Ross­da­le upp­ges ha va­rit otro­gen mot Gwen Ste­fa­ni med de­ras nan­ny. Kly­schigt, om in­te an­nat. Nu är ju­len snart här, och vi hop­pas att du kan få en här­lig läs­pa­us med oss mitt i allt jul­stök!

SI­DAN

82

SI­DAN

46

SI­DAN

48

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.